Ngôn ngữ:
TRANG CHỦ | LIÊN HỆ | SƠ ĐỒ WEBSITE
WEBLINK
Hình ảnh 1
Cống ngăn mặn
Hình ảnh 2
Hồ Dầu Tiếng
Công trình thủy lợi
THỐNG KÊ
Lượt truy cập: 2795506
 
 

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

 
TRANG CHỦ » ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ » Đảng bộ
Đảng bộ
Quy chế làm việc của ban chấp hành Đảng bộ Viện Quy hoạch Thuỷ lợi miền Nam

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở Viện Quy hoạch Thuỷ lợi miền Nam -Nhiệm kỳ 2005-2008 họp ngày 11/4/2006   đã nhất trí thông qua quyết định ban hành quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng uỷ cơ sở Viện Quy hoạch Thuỷ lợi miền Nam với những  nội dung dưới đây

 
Lễ kết nạp Đảng viên mới
 
- Căn cứ vào Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam;
- Căn cứ vào Quyết định số 96-QĐ/TW, ngày 22/3/2004 và Quyết định số 140-QĐ/TW, ngày 16/5/2005 của Ban Bí thư;
- Căn cứ Công văn số 08-HĐ/TC, ngày 14/10/2004, của Ban Tổ chức Thành uỷ về việc hướng dẫn thực hiện Quy định số 96-QĐ/TW ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư";
- Căn cứ vào Công văn số 41 CV/ĐUK, ngày 24/2/2006, của Đảng uỷ Khối cơ sở BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc "Xây dựng quy chế làm việc của Cấp uỷ cơ sở”;
- Căn cứ vào Quyết định số 360/QĐ-ĐUK ngày 22/9/2005 của Ban thường vụ Đảng uỷ Khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuẩn y Ban chấp hành Đảng uỷ cơ sở Phân Viện Khảo sát Quy hoạch Thuỷ lợi Nam bộ (nay là Viện Quy hoạch Thuỷ lợi miền Nam), nhiệm kỳ 2005 - 2008;
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở Viện Quy hoạch Thuỷ lợi miền Nam -Nhiệm kỳ 2005-2008 họp ngày 11/4/2006   đã nhất trí thông qua quyết định ban hành quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng uỷ cơ sở Viện Quy hoạch Thuỷ lợi miền Nam với những  nội dung dưới đây:
 
CHƯƠNG I
TRÁCH NHIỆM QUYỀN HẠN
 
A. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban chấp hành
 
Điều 1. Nhiệm vụ Ban chấp hành Đảng uỷ:
Đảng bộ cơ sở Viện Quy hoạch Thuỷ lợi miền Nam có chức năng lãnh đạo tư tưởng. lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ, công tác đoàn thể; thông qua tổ chức đảng, đảng viên, các đoàn thể chính trị - xã hội trong đơn vị để thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ giao.
Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở Viện Quy hoạch Thuỷ lợi miền Nam là cơ quan lãnh đạo của tổ chức Đảng giữa hai kỳ đại hội của Đảng bộ cơ sở, có nhiệm vụ tổ chức thực hiện nghị quyết và chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, nghị quyết của Đại hội Đảng bộ cơ sở, nghị quyết và chỉ thị của Đảng bộ cấp trên và các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trách nhiệm của Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở tập trung vào các mặt công tác sau:
 
1. Lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, các Quy định của cơ quan, thực hiện các chính sách đối với người lao động
2. Phối hợp và tổ chức chỉ đạo hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra Đảng cùng cấp, kịp thời phòng ngừa tế quan liêu tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực trong hoạt động của Viện; Bảo đảm an ninh chính trị nội bộ
3. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phối hợp chính quyền tổ chức hội nghị CBCC hàng năm, các phong trào thi đua. Phát hiện, bồi dưỡng những điển hình tiên tiến, những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, lao động sáng tạo và tiết kiệm trong sản xuất và sinh hoạt
4. Lãnh đạo thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo và bổ nhiệm cán bộ theo phân cấp
5. Xem xét khen thưởng, kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền
6. Quản lý tài chính đảng theo phân cấp của Đảng uỷ cấp trên.
 
Điều 2. Quyền hạn của Ban chấp hành Đảng bộ:
1 Ra nghị quyết và thông báo về các chủ trương và tình hình hoạt động của Đảng bộ cơ sở nhằm thực hiện tốt trách nhiệm trong Điều 1 của bản quy chế này
2. Cử đại diện tham dự các cuộc họp của chính quyền và các đoàn thể có liên quan.
3. Bình xét, công nhận khen thưởng và kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ. Đề nghị lên Cấp uỷ cấp trên khen thưởng cho các tổ chức đảng và các đảng viên thuộc Đảng bộ có thành tích theo quy định của Đảng
4. Thông qua nội dung và kế hoạch chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ cơ sở khi hết nhiệm kỳ.
B. Trách nhiệm và quyền hạn của cá nhân
 
Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bí thư Đảng uỷ cơ sở:
1 Là người chịu trách nhiệm chính trong việc điều hành mọi hoạt động của Đảng uỷ và Đảng bộ cơ sở
2. Nắm vững nghị quyết đại hội Đảng bộ cơ sở, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và của đảng uỷ cấp trên cũng như chức năng và nhiệm vụ của Viện Quy hoạch Thuỷ lợi miễn Nam để đề xuất với Ban chấp hành những biện pháp thực hiện chức năng nhiệm vụ của Đảng uỷ cơ sở sát với tình hình thực tế của đơn vị
3. Chủ từ các cuộc họp của Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở. Ký các văn bản quan trọng như: nghị quyết, quyết định. Thay mặt Ban chấp hành giải quyết các công việc liên quan với Đảng uỷ cấp trên, với BCH Đảng bộ và lãnh đạo Viện Quy hoạch Thuỷ lợi miền Nam
4. Trực tiếp phụ trách công tác tư tưởng, tuyên huấn, thi đua của Đảng uỷ cơ sở.
 
Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó bí thư Đảng uỷ cơ sở:
1 Thay mặt Bí thư Đảng uỷ cơ sở giải quyết các công việc khi Bí thư đi vắng
2. Cùng Bí thư phối hợp điều hành các công việc hàng ngày của Ban chấp hành, phụ trách công tác tổ chức và công tác đoàn thể; kiểm tra hoạt động của các chi bộ, tổ đảng và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ban chấp hành
3. Ký các văn bản hành chính như: thông báo, các văn bản triển khai các hoạt động của Đảng bộ cơ sở Viện Quy hoạch Thuỷ lợi miền Nam
4. Phối hợp với chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra, được kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên theo Quy định của Điều lệ Đảng, giám sát thực hiện các độ chính sách đối với cán bộ công chức và người lao động.
 
Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của uỷ viên Ban chấp hành Đảng uỷ cơ sở:
Thực hiện các nhiệm vụ của Ban chấp hành Đảng uỷ cơ sở phân công và những quy định tại Điều 1 quy chế này. Tham dự đầy đủ các kỳ họp của Ban chấp hành. Thường xuyên phản ảnh những thông tin cần thiết chi bộ và đơn vị mình được phân công. Hướng dẫn chi bộ, tổ đảng nơi mình công tác và theo dõi thực hiện tốt chủ trương nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở và của cấp trên.
 
CHƯƠNG II
NGUYÊN TẮC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
 
Điều 6. Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Mọi hoạt động được tiến hành công khai, dân chủ. Các chủ trương, nghị quyết được thảo luận và quyết định theo đa số, khi thi hành các chủ trương, nghị quyết, tuân thủ nguyên tắc cấp dưới phục tùng cấp trên, từng cá nhân theo nhiệm vụ được phân công chịu trách nhiệm trước tập thể Ban chấp hành.
 
Điều 7. Chế độ sinh hoạt, làm việc
1 Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở sinh hoạt 3 tháng 1 lần vào tuần đầu mỗi quí. Trường hợp đột xuất có thể triệu tập hội nghị bất thường
2. Ban chấp hành Dáng bộ cơ sở mở rộng (tới Bí thư chi bộ và tổ trường) sinh hoạt giao ban mỗi tháng 1 lần vào dịp đầu tháng. Trường hợp đột xuất có thể triệu tập hội nghị bất thường
3. Chế độ báo cáo:
- Hội nghị thường kỳ của Ban chấp hành và Ban chấp hành mở rộng có trách nhiệm thông báo tình hình chung và những công việc đã giải quyết giữa hai kỳ họp 
- Thực hiện chế độ báo cáo Quý, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm và các báo cáo đột xuất theo quy định của Đảng uỷ Khối.
 
Chương III
MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
 
Mối quan hệ công tác giữa Đảng, chính quyền và đoàn thể được thực hiện theo quy định của Trung ương Đảng, Nhà nước và các Bộ luật hay luật có liên quan.
 
Điều 8. Đối với Đảng bộ Khối thì Đảng bộ Viện Quy hoạch Thuỷ lợi miễn Nam chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ Khối cơ sở Bộ NN &PTNT, cấp uỷ cần liên hệ thường xuyên, nhằm:
1 Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo và phản ánh kịp thời tình hình Đảng bộ với Đảng uỷ Khối
2. Tạo điều kiện thuận lợi để Dung uỷ Khối tiếp xúc trực tiếp với cơ sở khi có yêu cầu
3. Bí thư và Phó bí thư Đảng uỷ cơ sở được Ban chấp hành uỷ nhiệm thực hiện mối quan hệ này
4. Xác lập mối quan hệ thường xuyên với các cấp uỷ địa phương nơi có đảng viên thuộc Đảng bộ cư trú để quản lý đảng viên theo Quy định 76/QĐITW.
 
Điều 9. Đối với lãnh đạo Viện:
Đảng uỷ cơ sở là tổ chức đồng cấp với lãnh đạo Viên. Vì vậy, mối quan hệ công tác ở đây là phối hợp nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị của Viện trên cơ sở Đảng bộ là hạt nhân chính trị của đơn vị và theo quy định của Đảng, Nhà nước
1. Đối với công tác quy hoạch, đào tạo và bổ nhiệm cán bộ :
- Công tác tổ chức và cán bộ đặt dưới sự lãnh đạo và quản lý thống nhất của Đảng theo phân cấp; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ;
- Đối với những vấn đề tổ chức và cán bộ do đơn vị quyết định thì trên cơ sở đề xuất của thủ trưởng đơn vị, tập thể cấp uỷ cơ sở thảo luận đề ra chủ trương, nghị quyết và lãnh đạo thực hiện đúng tiêu chuẩn, quy trình và thẩm quyền trong việc sắp xếp bộ máy quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ.
- Đối với các vấn đề tổ chức và cán bộ thuộc thẩm quyền của cấp trên thì cấp uỷ cơ sở, thủ trưởng đơn vị cùng thảo luận thống nhất đề nghị lên cấp trên xem xét quyết định.
- Đối với Cán bộ viên chức là cấp uỷ viên cơ sở, bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở uỷ viên ban chấp hành các đoàn thể khi có yêu cầu điều động thì giám đốc cần trao đổi với cấp uỷ cơ sở, ban chấp hành đoàn thể trước khi ra quyết định
- Cấp uỷ cơ sở lựa chọn, giới thiệu người ứng cử vào cơ quan lãnh đạo của các đoàn thể theo đúng Điều lệ của đoàn thể
2. Cấp uỷ phối hợp với lãnh đạo Viện trong việc tổ chức thực thi nhiệm vụ, tích cực thực hiện nhiệm vụ công tác và tham gia xây dựng cơ quan vững mạnh về mọi mặt
3. Cấp uỷ được thông báo tình hình hoạt động định kỳ 3 tháng một lần của Viện, các kế hoạch và chương trình công tác hàng năm (6 tháng và cả năm)
4. Cấp uỷ được mời tham dự họp giao ban hàng tuần và cử đại diện dự các cuộc họp liên quan trực tiếp tới công tác của đảng
5. Cấp uỷ được tạo điều kiện về cơ sở vật chất và thời gian cho hoạt động của Đảng .
 
Điều 10. Đối với Cấp uỷ chi bộ và tổ trưởng tổ đảng:
1 Cấp uỷ chi bộ và tổ trưởng tổ đảng chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở. Thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ các nghị quyết của Đảng uỷ cơ sở và có trách nhiệm phản ánh tình hình hoạt động chi bộ, đảng viên và tâm tư nguyện vọng của cán bộ công chức và người lao động tại đơn vị về Đảng uỷ cơ sở. Tham dự đầy đủ các hội nghị Ban chấp hành Đảng uỷ cơ sở triệu tập.
2. Kịp thời báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng uỷ khi Đảng viên vi phạm kỷ luật hay khi xảy ra các sự việc ảnh hưởng tới đời sống, việc làm và kỷ luật chung của đơn vị.
3. Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo đại hội chi bộ, tổ Đảng củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức chi bộ hay tổ đảng; phân cấp quản lý thu chi đảng phí cho các chi bộ, tổ đảng.
 
Điều 11. Đối với Công đoàn cơ sở Viện:
1. Đảng uỷ cơ sở Viện lãnh đạo Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Viện thông qua các nghị quyết chỉ đạo của mình đối với hoạt động của Công đoàn cơ sở để Ban chấp hành Công đoàn cơ sở triển khai tài các công đoàn bộ phận, tổ trực thuộc thực hiện các nghị quyết đó.
2. Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở định kỳ 6 tháng 1 lần báo cáo tình hình hoạt động của Đồng bộ Viện và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cán bộ công chức và người lao động. Chủ tịch Công đoàn cơ sở có nhiệm vụ báo cáo tình hình hoạt động của công đoàn với Bí thư Đảng uỷ hay BCH đảng uỷ và xin ý kiến chỉ đạo đối với những công tác quan trọng; Bí thư Đảng uỷ cơ sở, Uỷ viên BCH phụ trách công tác đoàn thể được mời dự các cuộc họp có tính chất quan trọng của Ban chấp hành công đoàn.
3. Được yêu cầu tổ chức họp Công đoàn hay BCH Công đoàn và cử đại diện dự họp khi thấy cần thiết.
 
Điều 12. Đối với Chi đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Viện, Đảng uỷ cơ sở Viện lãnh đạo BCH Chi đoàn thực hiện các nhiệm vụ:
1. Bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cộng sản cho đoàn viên thanh niên. Xem xét việc giới thiệu các đoàn viên ưu tú do Đoàn giới thiệu để bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng.
2. Chỉ đạo, góp ý cho Chi đoàn tổ chức các hoạt động phong trào như: về nguồn, lao động sáng tạo, văn nghệ, thể dục thể thao và chăm sóc thiếu niên nhi đồng.
3. Tiếp xúc, trao đổi, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên thanh niên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị để thực hiện tốt nhiệm vụ của Viện.
4. Ban chấp hành Đảng uỷ được yêu cầu tổ chức họp Chi đoàn hay Ban chấp hành Chi đoàn và cử đại diện dự họp khi thấy cần thiết.
 
CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
Điều 13. Ban chấp hành Đảng bộ, và cùng toàn thế Đảng viên thuộc Đảng bộ cơ sở Viện chịu trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.
 
Điều 14. Các vi phạm về quy chế sẽ được hội nghị Ban chấp hành xem xét, xử lý. Trong quá trình thực hiện, Ban chấp hành có thể sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh quy cực cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.
 
Điều 15. Bản Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, bãi bỏ các quy chế trước đây của Đảng bộ Viện Quy hoạch Thuỷ lợi miền Nam trái với quy chế này.
 
 
TM. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
 
Đảng bộ
Tình hình thực hiện công tác kiểm tra,giám sát 6 tháng đầu năm 2009 (04/07/09)
Công tác Đảng và các đoàn thể quần chúng (07/07/09)
Hội thi (22/08/09)
TIN TỨC- SỰ KIỆN
Phê duyệt Quy hoạch thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng
Ngày 25 tháng 09 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1397/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam - Cơ quan thực hiện dự án, xin giới thiệu các nội dung chính của quy hoạch.
Sản phẩm tiêu biểu
Đập thủy điện
Sản Phẩm Mới
Kênh xả Tân Chi
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | TIN TỨC- SỰ KIỆN | VĂN BẢN PHÁP QUY | THIẾT KẾ QUY HOẠCH | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC | HỢP TÁC QUỐC TẾ | KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ | QUẢN LÝ LƯU VỰC SÔNG | DỰ BÁO LŨ ĐBSCL 2016 | ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ | LIÊN HỆ | SƠ ĐỒ WEBSITE
© Copyright 2008 Fpt Telecom. All rights reserved.