VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Lịch làm việc Ban Lãnh đạo Viện
1

Ngày 21/08/2017

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

7:30-12:00

Họp giao ban.

BLĐ, lãnh đạo các đơn vị.

Tại Viện

13.00-16.30

Nghe báo cáo QH chống ngập KV TPHCM của dự án “QH chống ngập vùng ĐBSCL và phụ cận”.

BLĐ, BCN, Thủy văn, P.KHCN&MT, KH.

P.ĐN chuẩn bị.

Tại Viện

Phó Viện trưởng Lương Quang Xô

7:30-12:00

Họp giao ban.

 

Tại Viện

13.00-16.30

Nghe báo cáo QH chống ngập KV TPHCM của dự án “QH chống ngập vùng ĐBSCL và phụ cận”.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

Họp giao ban.

 

Tại Viện

13.00-16.30

Nghe báo cáo QH chống ngập KV TPHCM của dự án “QH chống ngập vùng ĐBSCL và phụ cận”.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

Học Cao cấp lý luận chính trị.

 

Tại ĐH Mở

13.00-16.30

Học Cao cấp lý luận chính trị.

 

Tại ĐH Mở

Ngày 22/08/2017

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

7:30-12:00

Làm việc với các Chủ nhiệm hợp phần, các Chủ nhiệm chuyên đề của dự án “QH chống ngập vùng ĐBSCL và phụ cận”.

BLĐ, BCN, các CNHP, các CN chuyên đề, KH.

Tại Viện

13.00-16.30

Họp với Ban đề thi.

BLĐ, Ban đề thi.

Tại Viện

Phó Viện trưởng Lương Quang Xô

7:30-12:00

Làm việc với các Chủ nhiệm hợp phần, các Chủ nhiệm chuyên đề của dự án “QH chống ngập vùng ĐBSCL và phụ cận”.

 

Tại Viện

13.00-16.30

Họp với Ban đề thi.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

Làm việc với các Chủ nhiệm hợp phần, các Chủ nhiệm chuyên đề của dự án “QH chống ngập vùng ĐBSCL và phụ cận”.

 

Tại Viện

13.00-16.30

Họp với Ban đề thi.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

Bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho đối tượng 4.

A Tân, a Huy, chị Đ.T Hà.

121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1

13.00-16.30

Bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho đối tượng 4.

A Tân, a Huy, chị Đ.T Hà.

121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1


Ngày 23/08/2017

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

7:30-12:00

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13.00-16.30

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Lương Quang Xô

7:30-12:00

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13.00-16.30

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13.00-16.30

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

Bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho đối tượng 4.

A Tân, a Huy, chị Đ.T Hà.

121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1

13.00-16.30

Bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho đối tượng 4.

A Tân, a Huy, chị Đ.T Hà.

121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1


Ngày 24/08/2017

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

7:30-12:00

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13.00-16.30

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Lương Quang Xô

7:30-12:00

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13.00-16.30

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13.00-16.30

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

Bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho đối tượng 4.

A Tân, a Huy, chị Đ.T Hà.

121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1

13.00-16.30

Bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho đối tượng 4.

A Tân, a Huy, chị Đ.T Hà.

121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1


Ngày 25/08/2017

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

7:30-12:00

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13.00-16.30

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Lương Quang Xô

7:30-12:00

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13.00-16.30

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13.00-16.30

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

Bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho đối tượng 4.

A Tân, a Huy, chị Đ.T Hà.

121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1

13.00-16.30

Bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho đối tượng 4.

A Tân, a Huy, chị Đ.T Hà.

121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1


Ngày 19/08/2017

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

7:30-12:00

 

 

Tại Viện

13.00-16.30

 

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Lương Quang Xô

7:30-12:00

 

 

Tại Viện

13.00-16.30

 

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

 

 

Tại Viện

13.00-16.30

 

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

Dự Hội thảo APEC: Nước và an ninh lương thực.

 a Thắng.

Tại Cần Thơ

13.00-16.30

Dự Hội thảo APEC: Nước và an ninh lương thực.

 

Tại Cần Thơ