Lịch làm việc Ban Lãnh đạo Viện - VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Lịch làm việc Ban Lãnh đạo Viện
1

Ngày 20/08/2018

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Lương Quang Xô

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

 Tham gia Đoàn Kiểm tra công tác PCTT và TKCN ở ĐBSCL.

 A.Tiến

ĐBSCL

13:00-16:30

 Tham gia Đoàn Kiểm tra công tác PCTT và TKCN ở ĐBSCL.

ĐBSCL

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30-12:00

 Họp Hội đồng kinh tế Viện.

 Hội đồng kinh tế Viện.

Tại Viện

13:00-16:30

 Nghe báo cáo Đề tài Khoa học.

 Toàn thể CCVC&NLĐ thuộc Viện.

 A.Lâm chuẩn bị báo cáo.

Hội trường lớn

Phó Viện trưởng Lương Quang Xô

07:30-12:00

  Họp Hội đồng kinh tế Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Nghe báo cáo Đề tài Khoa học.

 

Hội trường lớn

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

  Họp Hội đồng kinh tế Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Báo cáo Đề tài Khoa học.

 

Hội trường lớn

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

 Họp Hội đồng kinh tế Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Nghe báo cáo Đề tài Khoa học.

 

Hội trường lớn

Ngày 22/08/2018

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Lương Quang Xô

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện


Ngày 23/08/2018

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Lương Quang Xô

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 TP Hồ Chí Minh - Hà Nội.

 

Hà Nội

Ngày 24/08/2018

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Lương Quang Xô

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

 Họp Hội đồng khoa học tại Trà Vinh.

 

Trà Vinh

13:00-16:30

 Họp Hội đồng khoa học tại Trà Vinh.

 

Trà Vinh

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

Tham dự Hội thảo khoa học và công nghệ chuyên ngành lĩnh vực Thủy lợi và Phòng chống thiên tai.

 

Hà Nội

13:00-16:30

 Công tác Hà Nội.

 

Hà Nội