VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Lịch làm việc Ban Lãnh đạo Viện
1

Ngày 23/04/2018

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

7:30-12:00

Công tác ĐBSCL.

ĐBSCL

13:00-16:30

Công tác ĐBSCL.

ĐBSCL

Phó Viện trưởng Lương Quang Xô

7:30-12:00

Làm việc tại Viện.

Tại Viện

13:00-16:30

Làm việc tại Viện.

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

Làm việc tại Viện.

Tại Viện

13:00-16:30

Làm việc tại Viện.

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

Làm việc tại Viện.

Tại Viện

13:00-16:30

Làm việc tại Viện.

Tại Viện


Ngày 24/04/2018

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

7:30-12:00

Công tác tại BRVT.

BRVT

13:00-16:30

Công tác tại BRVT.

BRVT

Phó Viện trưởng Lương Quang Xô

7:30-12:00

Làm việc tại Viện.

Tại Viện

13:00-16:30

Làm việc tại Viện.

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

Công tác ĐBSCL.

ĐBSCL

13:00-16:30

Công tác ĐBSCL.

ĐBSCL

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

Làm việc tại Viện.

Tại Viện

13:00-16:30

Làm việc tại Viện.

Tại Viện


 


Ngày 25/04/2018

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30-16:30

Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

Phó Viện trưởng

Lương Quang Xô

07:30-16:30

Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

Phó Viện trưởng

Đặng Thanh Lâm

07:30-16:30

Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

Phó Viện trưởng

Phạm Văn Mạnh

07:30-16:30

Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương.


Ngày 26/04/2018

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

7:30-12:00

Làm việc tại Viện.

Tại Viện

13:00-16:30

Dự họp báo cáo Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng về dự án CL-CB.

B2

Phó Viện trưởng Lương Quang Xô

07:30-12:00

Làm việc tại Viện.

Tại Viện

13:00-16:30

Báo cáo Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng về dự án CL-CB.

P.KHTH, nhóm thực hiện dự án.

B2

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

Làm việc tại Viện.

Tại Viện

13:00-16:30

Làm việc tại Viện.

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

Làm việc tại Viện.

Tại Viện

13:00-16:30

Làm việc tại Viện.

Tại Viện

Ngày 27/04/2018

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

7:30-12:00

Họp Đảng ủy.

Tại Viện

13:00-16:30

Làm việc tại Viện.

Tại Viện

Phó Viện trưởng Lương Quang Xô

7:30-12:00

Làm việc tại Viện.

Tại Viện

13:00-16:30

Làm việc tại Viện.

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

Họp Đảng ủy.

Tại Viện

13:00-16:30

Làm việc tại Viện.

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

Họp Đảng ủy.

Đảng ủy, UBKT.

Tại Viện

13:00-16:30

Làm việc tại Viện.

Tại Viện