VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Lịch làm việc Ban Lãnh đạo Viện
1

Ngày 26/06/2017

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

7:30-12:00

Họp giao ban.

BLĐ, lãnh đạo các đơn vị.

Tại Viện

13.00-16.30

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Lương Quang Xô

7:30-12:00

Họp giao ban.

 

Tại Viện

13.00-16.30

Họp dự án Cái Lớn – Cái Bé.

BCN, các thành viên thực hiện dự án.

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

Họp giao ban.

 

Tại Viện

13.00-16.30

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

Họp giao ban.

 

Tại Viện

13.00-16.30

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Ngày 27/06/2017

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

7:30-12:00

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13.00-16.30

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Lương Quang Xô

7:30-12:00

Họp dự án “QH chống ngập úng các đô thị vùng ĐBSCL và phụ cận”.

BCN, các chủ nhiệm hợp phần.

Tại Viện

13.00-16.30

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13.00-16.30

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

Họp dự án “QH chống ngập úng các đô thị vùng ĐBSCL và phụ cận”.

 

Tại Viện

13.00-16.30

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện


Ngày 28/06/2017

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

7:30-12:00

  Học tại Viện KHCTLMN

 

Tại Viện KHTLMN

13.00-16.30

Làm việc tại Viện

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Lương Quang Xô

07:30-12:00

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13.00-16.30

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13.00-16.30

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13.00-16.30

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Ngày 29/06/2017

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

7:30-12:00

Tham dự lớp mô hình thủy lực.

 Nhóm thủy lực. P. TCHC đón Thầy Đắc

Tại Viện

13.00-16.30

Tham dự lớp mô hình thủy lực.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Lương Quang Xô

07:30-12:00

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13.00-16.30

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13.00-16.30

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13.00-16.30

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Ngày 30/06/2017

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

7:30-12:00

Làm việc với chuyên gia GIZ Đức.

 Ron, Nam

Tại Viện

13.00-16.30

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Lương Quang Xô

07:30-12:00

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13.00-16.30

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13.00-16.30

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13.00-16.30

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện