VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Lịch làm việc Ban Lãnh đạo Viện
1

Ngày 17/12/2018

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30-12:00

 08h00: Họp Hội đồng lương.


 08h30: Họp bàn về kết quả QHTL ĐBSCL.

 08h00: Hội đồng lương. 

 08h30: BCN, Kế hoạch, Thủy văn, Cửu Long.

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Lương Quang Xô

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

 08h00: Họp Hội đồng lương.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

 08h00: Họp Hội đồng lương. 

 08h30: Họp bàn về kết quả QHTL ĐBSCL.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Ngày 18/12/2018

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30-12:00

 Họp chuẩn bị công tác tổng kết 2018.

 BLĐ Viện, Kế hoạch, Tài vụ, Hành chính, Công đoàn.

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Lương Quang Xô

07:30-12:00

 Công tác Kiên Giang, Hậu Giang.

 A.Ngọc.

ĐBSCL

13:00-16:30

 Công tác Kiên Giang, Hậu Giang.

 

ĐBSCL

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

 Họp chuẩn bị công tác tổng kết 2018.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

 Họp chuẩn bị công tác tổng kết 2018.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện


Ngày 19/12/2018

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30-12:00

 Công tác Bà Rịa – Vũng Tàu.

 

BRVT

13:00-16:30

 Công tác Bà Rịa – Vũng Tàu.

 

BRVT

Phó Viện trưởng Lương Quang Xô

07:30-12:00

 Công tác Kiên Giang, Hậu Giang.

 A.Ngọc.

ĐBSCL

13:00-16:30

 Công tác Kiên Giang, Hậu Giang.

 

ĐBSCL

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

 Tổng kết công tác năm 2018 của Chi bộ Địa hình - Thủy văn.

 Chi bộ ĐH-TV

Tại Viện

13:00-16:30

 TP.HCM - Hà Nội.

 Anh Công

Tại Viện

Ngày 20/12/2018

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Nghiệm thu nội bộ dự án QHTL ĐBSCL 2030-2050, năm 2018.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Lương Quang Xô

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

 Làm việc với chuyên gia GIZ.

Tại Viện

13:00-16:30

 Nghiệm thu nội bộ dự án QHTL ĐBSCL 2030-2050, năm 2018.

 Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở.

 BCN chuẩn bị báo cáo.

 Cửu Long, Thủy văn, Địa hình chuẩn bị sản phẩm.

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

 Công tác Hà Nội.

 Anh Công

Hà Nội

13:00-16:30

 Công tác Hà Nội.

 

Hà Nội


Ngày 21/12/2018

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30-12:00

 Họp Chi bộ Tổ chức – Kế hoạch – Tài chính.

 Chi bộ TC-KH-TC.

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Lương Quang Xô

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

 Công tác Hà Nội.

 Anh Công

Hà Nội

13:00-16:30

 Công tác Hà Nội.

 

Hà Nội