VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Lịch làm việc Ban Lãnh đạo Viện
1

Ngày 22/10/2018

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30-12:00


Nghe báo cáo Khảo sát lũ.

Họp triển khai dự án QHTLĐBSCL

 BLĐ, P.Cửu Long, P.KHCNMT, TTCLN, P.ĐHĐC, TTUPTT, P.Kế hoạch, P.Thủy Văn chuẩn bị.

Tại Viện

13:00-16:30

 Họp góp ý đề cương cập nhật yếu tố BĐKH vào QHTL ĐBSCL.

 Như email đã gửi. Các thành viên tham dự in, đọc tài liệu tham dự góp ý.

Tại Viện

Phó Viện trưởng Lương Quang Xô

07:30-12:00

 Nghe báo cáo Khảo sát lũ.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

 Công tác Hà Nội.

 

Hà Nội

13:00-16:30

 Công tác Hà Nội.

 

Hà Nội

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

 Nghe báo cáo Khảo sát lũ.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Ngày 23/10/2018

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30-12:00

 Làm việc với Phòng Thủy văn – Nguồn nước.

 A.Mạnh, P.TVNN, P.KHTH.

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Lương Quang Xô

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

 Làm việc với Phòng Thủy văn – Nguồn nước.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện




Ngày 24/10/2018

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30-12:00

 Công tác Bến Tre.

 A.Ngọc, Phân viện TKNN.

Bến Tre

13:00-16:30

 Công tác Bến Tre.

 

Bến Tre

Phó Viện trưởng Lương Quang Xô

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

 Làm việc với đoàn chuyên gia Đức về công nghệ tưới.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện



Ngày 25/10/2018

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

7:30-12:00

Dự Hội nghị chuyên đề của Đảng ủy khối.

135 Pasteur

13:00-16:30

15:00 Họp Đảng ủy Viện.

Tại Viện

Phó Viện trưởng

Lương Quang Xô

7:30-12:00

Làm việc tại Viện.

Tại Viện

13:00-16:30

Làm việc tại Viện.

Tại Viện

Phó Viện trưởng

Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

Làm việc tại Viện.

Tại Viện

13:00-16:30

15:00 Họp Đảng ủy Viện.

Tại Viện

Phó Viện trưởng

Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

Dự Hội nghị chuyên đề của Đảng ủy khối.

135 Pasteur

13:00-16:30

15:00 Họp Đảng ủy Viện.

TP: Đảng ủy

Tại Viện



Ngày 26/10/2018

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

7:30-12:00

Làm việc tại Viện.

Tại Viện

13:00-16:30

Làm việc tại Viện.

Tại Viện

Phó Viện trưởng Lương Quang Xô

7:30-12:00

Làm việc tại Viện.

Tại Viện

13:00-16:30

Làm việc tại Viện.

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

Công tác tại ĐBSCL.

ĐBSCL

13:00-16:30

Công tác tại ĐBSCL.

ĐBSCL

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

Làm việc tại Viện.

Tại Viện

13:00-16:30

Làm việc tại Viện.

Tại Viện