VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Đảng bộ
Về tăng cường chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sử suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ
Về một số chủ trương , chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế
Đảng bộ Viện Quy hoạch Thuỷ lợi Miền Nam là tổ chức đảng hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Thủ tướng thành lập có chức năng nhiệm vụ chính liên quan đến quy hoạch và phát triển...
 Ngày 24 tháng 4 năm 2015, Đảng bộ Viện Quy hoạch Thuỷ lợi Miền Nam đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp! 
Ngày 21 tháng 3 năm 2014, tại Hội trường lớn của Viện, Đảng ủy Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW8 (khóa XI) cho toàn thể CBVC&NLĐ.