VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Đảng và đoàn thể
Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Hoạt động của Đoàn Thanh niên trong sự nghiệp phát triển thủy lợi ở phía Nam
Về tăng cường chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sử suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ
Về một số chủ trương , chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế
Đảng bộ Viện Quy hoạch Thuỷ lợi Miền Nam là tổ chức đảng hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Thủ tướng thành lập có chức năng nhiệm vụ chính liên quan đến quy hoạch và phát triển...
Thông báo về Đại hội Chi Bộ Đảng Viện Thủy Lợi Miền Nam
Sáng ngày 25/1/2014, tại trụ sở cơ quan, Viện Quy hoạch Thủy lợi miềm Nam tổ chức buổi họp mặt đầu Xuân với các cán bộ, nhân viên thuộc Ban hưu trí của Viện. Đồng chí Nguyển Xuân Hiền - Bí thư đảng ủy Viện, Quyền Viện trưởng chủ trì và...
 Ngày 24 tháng 4 năm 2015, Đảng bộ Viện Quy hoạch Thuỷ lợi Miền Nam đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp! 
Ngày 21 tháng 3 năm 2014, tại Hội trường lớn của Viện, Đảng ủy Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW8 (khóa XI) cho toàn thể CBVC&NLĐ.