0 VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Báo cáo Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thuỷ lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050
Ngày 12/1/2021, Tổng cục Thuỷ lợi tổ chức báo cáo tiến độ và xin ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch Phòng chống thiên tai và thuỷ lợi thời kỳ 2021-2020, tầm nhìn 2050.
Báo cáo Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thuỷ lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050
Báo cáo Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thuỷ lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050
Ngày 12/1/2021, Tổng cục Thuỷ lợi tổ chức báo cáo tiến độ và xin ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch Phòng chống thiên tai và thuỷ lợi thời kỳ...
Triển khai lấy ý kiến dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Triển khai lấy ý kiến dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Triển khai Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Hình ảnh hoạt động