0 VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Hội thảo tham vấn “Quy trình vận hành Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1”
Ngày 18 tháng 11 năm 2020 tại Nhà điều hành cống Cái Lớn (Kiên Giang), Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam và Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam tổ chức Hội thảo tham vấn “Quy trình vận hành Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1”.
Triển khai lấy ý kiến dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Triển khai lấy ý kiến dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Triển khai Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Hình ảnh hoạt động