VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Lịch làm việc Ban Lãnh đạo Viện
1

Ngày 05/12/2022

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:45

 Hội nghị toàn quốc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCHTW Đảng khóa XIII.

 

Tại Viện

13:45

 Hội nghị toàn quốc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCHTW Đảng khóa XIII.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:45

 Hội nghị toàn quốc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCHTW Đảng khóa XIII.

 

Tại Viện

13:45

 Hội nghị toàn quốc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCHTW Đảng khóa XIII.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:45

 Hội nghị toàn quốc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCHTW Đảng khóa XIII.

 Toàn thể đảng viên Viện.

Tại Viện

13:45

 Hội nghị toàn quốc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCHTW Đảng khóa XIII.

Tại Viện

Ngày 06/12/2022

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:45

 Hội nghị toàn quốc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCHTW Đảng khóa XIII.

 

Tại Viện

13:45

 Hội nghị toàn quốc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCHTW Đảng khóa XIII.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:45

 Hội nghị toàn quốc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCHTW Đảng khóa XIII.

 

Tại Viện

13:45

 Hội nghị toàn quốc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCHTW Đảng khóa XIII.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:45

 Hội nghị toàn quốc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCHTW Đảng khóa XIII.

 Toàn thể đảng viên Viện.

Tại Viện

13:45

 Hội nghị toàn quốc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCHTW Đảng khóa XIII.

Tại Viện

Ngày 07/12/2022

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:45

 Triển khai chương trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCHTW Đảng khóa XIII.

 

Tại Viện

13:00

 Công tác ĐBSCL. (Dự kiến)

 

ĐBSCL

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:45

 Triển khai chương trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCHTW Đảng khóa XIII.

 

Tại Viện

13:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:45

 Triển khai chương trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCHTW Đảng khóa XIII.

 Toàn thể đảng viên Viện.

Tại Viện

13:00

 Làm việc tại Viện.

Tại Viện


Ngày 08/12/2022

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30

 Công tác ĐBSCL. (Dự kiến)

ĐBSCL

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30

 Làm việc tại Viện.

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30

 Làm việc tại Viện.

Tại Viện


Ngày 09/12/2022

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30

 Công tác ĐBSCL. (Dự kiến)

ĐBSCL

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30

 Làm việc tại Viện.

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30

 Làm việc tại Viện.

Tại Viện