VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Lịch làm việc Ban Lãnh đạo Viện
1

Ngày 27/09/2021

 Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

14:00

 Họp trực tuyến theo GM về dự án Quy hoạch PCTT&TL toàn quốc.

 BLĐ Viện, P.Đồng Nai, P.Cửu Long, P.KHCN.

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

14:00

 Họp trực tuyến theo GM về dự án Quy hoạch PCTT&TL toàn quốc.

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

14:00

 Họp trực tuyến theo GM về dự án Quy hoạch PCTT&TL toàn quốc.


Ngày 28/09/2021

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

 Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.


Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

 Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.


Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

14:00

 Họp trực tuyến theo GM của TCTL về tình hình nguồn nước khu vực Nam Bộ.

 A.khôi.Ngày 29/09/2021

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

 Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

 Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

 


Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

 Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

 Ngày 30/09/2021

 Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

08:30

 Họp trực tuyến rà soát lại kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo lương 2021.

 BLĐ Viện, lãnh đạo các đơn vị, các thành viên thực hiện.

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

08:30

 Họp trực tuyến rà soát lại kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo lương 2021.

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

08:30

 Họp trực tuyến rà soát lại kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo lương 2021.


Ngày 01/10/2021

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

9:00

 Họp trực tuyến về xây dựng kịch bản của đề tài lũ biên giới Bình Phước - Kiên Giang. (Dự kiến)

 BLĐ Viện, P.Đồng Nai, P.Cửu Long, P.KHCN, P.Thủy văn, BCN đề tài và nhóm mô hình;

 Anh Nguyễn Văn Phương và anh Nguyễn Đức Công Hiệp chuẩn bị báo cáo.

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

9:00

 Họp trực tuyến về xây dựng kịch bản của đề tài lũ biên giới Bình Phước - Kiên Giang. (Dự kiến)


Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

9:00

 Họp trực tuyến về xây dựng kịch bản của đề tài lũ biên giới Bình Phước - Kiên Giang. (Dự kiến)

Tại Viện