VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Lịch làm việc Ban Lãnh đạo Viện
1

Ngày 04/07/2022

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

13:30

 Công tác Bình Phước.

 A.Chí, a.Nam, a.Hoàn.

Bình Phước

Ngày 05/07/2022

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30

 Công tác Bình Phước.

 A.Chí, a.Nam, a.Hoàn.

Bình Phước

Ngày 06/07/2022

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30

 Công tác Tây Ninh.

 A.Chí, a.Phương, a.Nam, a.Hoàn.

Tây Ninh

Ngày 07/07/2022

 Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

08:00

 Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt những điểm cốt lót, điểm mới trong các Quy định, Hướng dẫn mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.    

 Anh Mạnh, anh Công, Chinh, Tỉnh

Tại Viện

09:00

 Làm việc với Vụ HTQT và GIZ.

 BLĐ Viện, P.KHCN, P.Cửu Long, P.TVNN, P.KHTC.

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

09:00

 Làm việc với Vụ HTQT và GIZ.

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

08:00

 Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt những điểm cốt lót, điểm mới trong các Quy định, Hướng dẫn mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.    

 

Tại Viện

10:30

 TPHCM – An Giang.

 A.Khôi, a.Chinh.

Tại Viện

Ngày 08/07/2022

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

08:00

 Tham dự Hội nghị "Sơ kết sx trồng trọt vụ Hè Thu 2022; triển khai kế hoạch sx vụ Thu Đông, vụ Mùa năm 2022 tại Nam Bộ.

 A.Khôi, a.Chinh phối hợp với chủ đầu tư chuẩn bị báo cáo, tài liệu.

An Giang