VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Lịch làm việc Ban Lãnh đạo Viện
1

Ngày 12/04/2024

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

08:00

 Họp giao ban.

 BLĐ, Lãnh đạo các đơn vị.

Tại Viện

Phó Viện trưởng

Đặng Thanh Lâm

08:00

 Họp giao ban.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng 

Phạm Văn Mạnh

08:00
 Họp giao ban.

Tại Viện

Ngày 16/04/2024

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

14:00

 Làm việc trực tuyến với Cục Thủy lợi về dự án QHTL LVSCL.

 BLĐ, BNC, P.Cửu Long, P.KHCN, P.ĐHĐC, P.TVNN, TTCLN.

Tại Viện

Phó Viện trưởng

Đặng Thanh Lâm

14:00

 Làm việc trực tuyến với Cục Thủy lợi về dự án QHTL LVSCL.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng 

Phạm Văn Mạnh

09:00
 Hội nghị giao ban cơ sở quý I năm 2024 tại Đảng ủy Khối.

135 Pasteur
14:00
 Làm việc trực tuyến với Cục Thủy lợi về dự án QHTL LVSCL.

Tại Viện

Ngày 17/04/2024

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

09:00

 Họp công bố quyết định công tác cán bộ.

 BLĐ Viện, Lãnh đạo các đơn vị, P.ĐHĐC.

Tại Viện

Phó Viện trưởng

Đặng Thanh Lâm

09:00

 Họp công bố quyết định công tác cán bộ.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng 

Phạm Văn Mạnh

09:00
 Họp công bố quyết định công tác cán bộ.
  Tại Viện

Ngày 18/04/2024

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng


 NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

 


Phó Viện trưởng

Đặng Thanh Lâm


 NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

 


Phó Viện trưởng 

Phạm Văn Mạnh


 NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG


Ngày 19/04/2024

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng

Đặng Thanh Lâm

07:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng 

Phạm Văn Mạnh

07:30
 Làm việc tại Viện.

Tại Viện