VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Lịch làm việc Ban Lãnh đạo Viện
1

Ngày 16/12/2019

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30-12:00

 Họp Nghiệm thu các dự án ĐTCB.

 8h00: NTNB dự án NMT-OMXN.

 9h00: NTNB dự án Bờ bao.

 10h00: NTNB 3 dự án Dự báo nguồn nước mùa lũ Vùng thượng – Vùng giữa – Vùng ven biển ĐBSCL.

 Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở theo quyết định;

 Đơn vị giám sát;

 Chủ nhiệm các dự án chuẩn bị để nghiệm thu.

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

 Họp Nghiệm thu các dự án ĐTCB.

 8h00: NTNB dự án NMT-OMXN.

 9h00: NTNB dự án Bờ bao.

 10h00: NTNB 3 dự án Dự báo nguồn nước mùa lũ Vùng thượng – Vùng giữa – Vùng ven biển ĐBSCL.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

 Họp Nghiệm thu các dự án ĐTCB.

 8h00: NTNB dự án NMT-OMXN.

 9h00: NTNB dự án Bờ bao.

 10h00: NTNB 3 dự án Dự báo nguồn nước mùa lũ Vùng thượng – Vùng giữa – Vùng ven biển ĐBSCL.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Ngày 10/12/2019

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30-12:00

 TPHCM – Cần Thơ.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Báo cáo Vụ Kế hoạch về định hướng QHTL ĐBSCL và kế hoạch trung hạn 2021-2026.

 A.Ngọc chuẩn bị.                                                     

Cần Thơ

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

 Học lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4).

 

39 Trần Quốc Thảo, Quận 3

13:00-16:30

 Học lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4).

 

39 Trần Quốc Thảo, Quận 3

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

 Học lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4).

 

39 Trần Quốc Thảo, Quận 3

13:00-16:30

 Học lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4).

 

39 Trần Quốc Thảo, Quận 3

Ngày 11/12/2019

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30-12:00

 Học lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4).

 

39 Trần Quốc Thảo, Quận 3

13:00-16:30

 Học lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4).

 

39 Trần Quốc Thảo, Quận 3

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

 Học lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4).

 

39 Trần Quốc Thảo, Quận 3

13:00-16:30

 Học lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4).

 

39 Trần Quốc Thảo, Quận 3

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

 Học lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4).

 

39 Trần Quốc Thảo, Quận 3

13:00-16:30

 Học lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4).

 

39 Trần Quốc Thảo, Quận 3

Ngày 12/12/2019

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30-12:00

 Học lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4).

 

39 Trần Quốc Thảo, Quận 3

13:00-16:30

 Học lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4).

 

39 Trần Quốc Thảo, Quận 3

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

 Học lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4).

 

39 Trần Quốc Thảo, Quận 3

13:00-16:30

 Học lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4).

 

39 Trần Quốc Thảo, Quận 3

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

 Học lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4).

 

39 Trần Quốc Thảo, Quận 3

13:00-16:30

 Học lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4).

 

39 Trần Quốc Thảo, Quận 3

Ngày 13/12/2019

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30-12:00

 Học lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4).

 

39 Trần Quốc Thảo, Quận 3

13:00-16:30

 Học lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4).

 

39 Trần Quốc Thảo, Quận 3

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

 Học lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4).

 

39 Trần Quốc Thảo, Quận 3

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

 Học lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4).

 

39 Trần Quốc Thảo, Quận 3

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Ngày 14/12/2019

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30-12:00

 Họp Nghiệm thu các dự án ĐTCB.

 8h00: NTNB dự án PGCM.

 9h00: NTNB dự án Dầu Tiếng.

 10h00: NTNB 3 dự án Dự báo nguồn nước ĐN-SG-SB.

 Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở theo quyết định;

 Đơn vị giám sát;

 Chủ nhiệm các dự án chuẩn bị để nghiệm thu.

Tại Viện

13:00-16:30

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

 Họp Nghiệm thu các dự án ĐTCB.

 8h00: NTNB dự án PGCM.

 9h00: NTNB dự án Dầu Tiếng.

 10h00: NTNB 3 dự án Dự báo nguồn nước ĐN-SG-SB.

 

Tại Viện

13:00-16:30

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

 Họp Nghiệm thu các dự án ĐTCB.

 8h00: NTNB dự án PGCM.

 9h00: NTNB dự án Dầu Tiếng.

 10h00: NTNB 3 dự án Dự báo nguồn nước ĐN-SG-SB.

 

Tại Viện

13:00-16:30