VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Lịch làm việc Ban Lãnh đạo Viện
1

Ngày 02/10/2023

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

08:00

 Họp giao ban.

 BLĐ, Lãnh đạo các đơn vị.

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

08:00

 Họp giao ban.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

08:00

 Họp giao ban.

 

Tại Viện


Ngày 03/10/2023

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

08:30

 Nghe báo cáo lần 2 nội dung khảo sát CLN dự án QHTL LVSCL.

 BLĐ, P.Cửu Long, P.KHCN, P.ĐHĐC, P.TVNN, P.KHTC;

 TT.CLN chuẩn bị báo cáo.

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30

 Họp Hội đồng khoa học tỉnh BRVT.

 

BRVT

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

08:30

 Nghe báo cáo lần 2 nội dung khảo sát CLN dự án QHTL LVSCL.

 

Tại Viện


Ngày 04/10/2023

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện


Ngày 05/10/2023

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30

 Hội thảo khoa học về mở khoang cống vùng ĐBSCL của VKHTLMN.

 

Hà Nội

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện


Ngày 06/10/2023

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

08:30

 Làm việc với Vụ Tài chính, Cục Thủy lợi.

 BLĐ Viện, a.Tuấn, a.Công, a.Quế.

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

08:30

 Làm việc với Vụ Tài chính, Cục Thủy lợi.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

08:30

 Làm việc với Vụ Tài chính, Cục Thủy lợi.

 

Tại Viện