VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Lịch làm việc Ban Lãnh đạo Viện
1

Ngày 20/01/2020

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Ngày 21/01/2020

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Ngày 20/01/2020

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Ngày 23/01/2020

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30-12:00

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

13:00-16:30

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

13:00-16:30

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

13:00-16:30

Ngày 24/01/2020

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30-12:00

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

13:00-16:30

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

13:00-16:30

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

13:00-16:30

Ngày 25/01/2020

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30-12:00

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

13:00-16:30

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

13:00-16:30

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

13:00-16:30

Ngày 26/01/2020

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30-12:00

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

13:00-16:30

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

13:00-16:30

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

13:00-16:30