VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Lịch làm việc Ban Lãnh đạo Viện
1

Ngày 30/03/2020

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Ngày 31/03/2020

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Ngày 01/04/2020

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30-12:00

 Thực hiện Chỉ Thị số: 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ V/v Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

13:00-16:30

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

 Thực hiện Chỉ Thị số: 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ V/v Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

13:00-16:30

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

 Thực hiện Chỉ Thị số: 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ V/v Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

13:00-16:30

Ngày 02/04/2020

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30-12:00

Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương

13:00-16:30

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương

13:00-16:30

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương

13:00-16:30

Ngày 03/04/2020

Lãnh đạo Viện