VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Lịch làm việc Ban Lãnh đạo Viện
1

Ngày 14/10/2019

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30-11:30

 8h00: Họp giao ban.

 BLĐ, lãnh đạo các đơn vị.

Hội trường

13:00-16:30

 13h30: Nghe báo cáo các dự án của TT.ƯPTT&BĐKH thực hiện với TC.PCTT  và BRVT. (Hoãn)


 15h00: Nghe báo cáo dự án khảo sát CLN Tân Châu - Châu Đốc và tình hình các tài liệu quan trắc CLN ở ĐBSCL. (Hoãn)

 13h30: BLĐ, TT.ƯPTT& BĐKH, Đồng Nai, KHTC.

 TT.ƯPTT& BĐKH chuẩn bị bc.

 15h00: BLĐ, TT.CLN, Thủy văn,  Cửu Long, KHCN&HTQT, KHTC.

 TT.CLN chuẩn bị bc.

Hội trường

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-11:30

 8h00: Họp giao ban.

 

Hội trường

13:00-16:30

 13h30: Nghe báo cáo các dự án của TT.ƯPTT&BĐKH thực hiện với TC.PCTT  và BRVT. (Hoãn)

 15h00: Nghe báo cáo dự án khảo sát CLN Tân Châu - Châu Đốc và tình hình các tài liệu quan trắc CLN ở ĐBSCL. (Hoãn)

 

Hội trường

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-11:30

 8h00: Họp giao ban.

 

Hội trường

13:00-16:30

 13h30: Nghe báo cáo các dự án của TT.ƯPTT&BĐKH thực hiện với TC.PCTT  và BRVT. (Hoãn)

 15h00: Nghe báo cáo dự án khảo sát CLN Tân Châu - Châu Đốc và tình hình các tài liệu quan trắc CLN ở ĐBSCL. (Hoãn)

 

Hội trường

Ngày 15/10/2019

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30-12:00

 Làm việc với chuyên gia Hà Lan (Hoãn)

Tại Viện

13:00-16:30

 13h30: Nghe báo cáo xây dựng CSDL tỉnh Đồng Nai. (Hoãn)

 BLĐ, P.Đồng Nai, KHTC.

 A.Chí chuẩn bị báo cáo.

Hội trường

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 13h30: Nghe báo cáo xây dựng CSDL tỉnh Đồng Nai. (Hoãn)

 

Hội trường

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 13h30: Nghe báo cáo xây dựng CSDL tỉnh Đồng Nai. (Hoãn)

 

Hội trường

Ngày 16/10/2019

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30-12:00

 8h00: Nghe báo cáo cập nhật yếu tố BĐKH vào QHTL ĐBSCL 2030-2050.

 BLĐ, Cửu Long, Thủy văn, KHTC.

 A.An, a.Nam chuẩn bị báo cáo.

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

Hà Nội

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

 8h00: Nghe báo cáo cập nhật yếu tố BĐKH vào QHTL ĐBSCL 2030-2050.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

 8h00: Nghe báo cáo cập nhật yếu tố BĐKH vào QHTL ĐBSCL 2030-2050.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Ngày 17/10/2019

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Ngày 18/10/2019

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện