VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Đảng bộ
Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong bối cảnh cả nước và ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đứng trước thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen và...
Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 324-KH/TU ngày 09 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố...
Thực hiện Kế hoạch số 62- KH/ĐUK ngày 22/11/2019 và Hướng dẫn số 32, 33, 34-HD/ĐUK ngày 29/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và PTNT về “chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đảng bộ khối cơ sở...
Ngày 21 tháng 01 năm 2020, Chi bộ Liên Trung tâm đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội đã bầu đồng chí Đào Thu Hà làm Bí thư và đồng chí Mai Đức Trần làm Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.
Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ
Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc ​và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới
Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Về tăng cường chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sử suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ
Về một số chủ trương , chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế
Đảng bộ Viện Quy hoạch Thuỷ lợi Miền Nam là tổ chức đảng hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Thủ tướng thành lập có chức năng nhiệm vụ chính liên quan đến quy hoạch và phát triển...
 Ngày 24 tháng 4 năm 2015, Đảng bộ Viện Quy hoạch Thuỷ lợi Miền Nam đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp! 
Ngày 21 tháng 3 năm 2014, tại Hội trường lớn của Viện, Đảng ủy Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW8 (khóa XI) cho toàn thể CBVC&NLĐ.