VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Dịch vụ đo đạc sử dụng Flycam
Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam ứng dụng Flycam hỗ trợ các địa phương vùng Tứ Giác Long Xuyên giám sát vận hành đập Tha La và Trà Sư mùa lũ 2018. Hoạt động được thực hiện cùng với chuyên gia GIZ chương trình ICMP.