VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Lịch làm việc Đảng ủy
Thực hiện Kế hoạch số 62- KH/ĐUK ngày 22/11/2019 và Hướng dẫn số 32, 33, 34-HD/ĐUK ngày 29/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và PTNT về “chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đảng bộ khối cơ sở...
Căn cứ vào Kế hoạch số 12-KH/ĐUV ngày 03/4/2017 Đảng ủy Viện về Kế hoạch Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020; và tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Đảng ủy Viện QHTL Miền Nam điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội.
Ngày 03/4/2017, Đảng ủy Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam đã xây dựng kế hoạch số 12 - KH/ĐUV về Kế hoạch Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020
Ngày 03/4/2017, Đảng ủy Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam đã xây dựng kế hoạch số 11 - KH/ĐUV để đề ra kế hoạch công tác quy hoạch nguồn nhân sự BCH, Bí thư, Phó bí thư cấp uỷ cơ sở đến năm 2025 và những năm tiếp theo.