VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Nghiên cứu khoa học
Tác giả: Đỗ Đức Dũng - 2009 Khi thực hiện bất kỳ nghiên cứu nào liên quan đến tài nguyên nước của lưu vực sông, đầu tiên cần xác định vị trí địa lý và ranh giới của lưu vực đó. Xác định ranh giới lưu vực sông, về nguyên tắc, không quá...
Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện
Đề tài NCKH cấp Nhà nước: Nghiên cứu tác động CTTL đến nguồn nước trên LVSĐN
Đề tài NCKH cấp Bộ: Cân bằng nước lưu vực sông Đồng Nai trong điều kiện BĐKH
Đề tài NCKH cấp nhà nước: Xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Đồng Nai
Đề tài NCKH cấp tỉnh Nước mặt tỉnh Đồng Nai
Đề tài NCKH cấp Bộ cải tiến DELTA