VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Tư vấn quy hoạch
Ngày 27/12/2016, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống đê biển các tính, thành phố từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang. Quy hoạch do Viện Quy hoạch Thủy lợi...
Ngày 27/12/2016, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống đê biển các tính, thành phố từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang. Quy hoạch do Viện Quy hoạch Thủy lợi...
Danh sách các dự án quy hoạch thủy lợi đã thực hiện
Ngày 13 tháng 5 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã ký quyết định số: 1866/QĐ-UBNN về việc phê duyệt Quy hoạch đê bao lững vùng Đồng Tháp Mười tỉnh Long An đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, với nội dung chính như sau
Quy hoạch tổng thể thủy lợi ĐBSCL thích ứng với BĐKH-NBD
Quy hoạch cấp nước sinh hoạt vùng Đông Nam bộ
Quy hoạch thủy vùng Kinh tế trọng điểm ĐBSCL
Quy hoạch tài nguyên nước vùng Bán đảo Cà Mau
Quy hoạch thủy lợi vùng hữu sông Hậu (WB6)
Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Đồng Nai
Quy hoạch đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang
Ngày 25 tháng 09 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1397/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Viện...
Quy hoạch thủy lợi phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp vùng ĐBSCL
Quy hoạch thủy lợi Phú Quốc-Kiên Giang
Quy hoạch lũ vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Quy hoạch tổng thể thủy lợi vùng Đông Nam bộ thích ứng với BĐKH
Quy hoạch sử dụng tổng hợp nguồn nước LVSĐN
Quy hoạch thủy lợi tỉnh Bình Phước
Ngày 11 tháng 12 năm 2012, tại Văn phòng UBND thành phố Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, UBND thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị phát triển thủy lợi khu vực đồng bằng sông Cửu Long....
Ngày 11/12/2012 tại Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ sẽ tổ chức Hội thảo công bố "Quy hoạch tổng thể thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long  trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước...
Ngày 3/12, Hội đồng thẩm định dự án cấp tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Nhơn làm chủ trì đã tiến hành thẩm định và đóng góp ý kiến dự án "Quy hoạch xây dựng thủy lợi tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 và tầm nhìn 2030"