VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Ứng dụng khoa học công nghệ
Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ phân vùng hạn hán
Ứng dụng mô hình mưa-dòng chảy RRMOD
Xây dựng mô hình mưa-dòng chảy NAM (Đan Mạch)
Xây dựng mô hình cân bằng nước MITSIM
Xây dựng mô hình cân bằng nước MIKE BASIN
Xây dựng mô hình thủy động lực học MIKE 11