VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Văn bản pháp quy
Quyết định nâng cấp Phân viện Khảo sát quy hoạch Thủy lợi Nam bộ thành Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam
Chứng nhận đủ điều kiện quan trắc môi trường
Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam đến 2030, định hướng đến năm 2045
Ngày 12 tháng 9 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký Quyết định số 3919/QĐ-BNN-TCCB về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam.