VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VP Ban quản lý lưu vực sông Cửu Long
Ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Cửu Long (Ban QLQHLVSCL) được thành lập theo Quyết định số 37/2001/QĐ-BNN-TCCB, ngày 9 tháng 4 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện nội dung quản lý quy hoạch lưu...
Ngày 9/4/2001, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định 37/2001/QĐ-BNN-TCCB thành lập Ban quản lý quy hoạch lưu vực sông Đồng Nai. Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Cửu Long có Văn phòng đặt tại Phân viện Khảo sát quy...