VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Ban Lãnh đạo Viện

1. Viện trưởng      

    Đỗ Đức Dũng

     Email: doducdung@yahoo.com/doducdung2007@gmail.com


2. Phó Viện trưởng

    Đặng Thanh Lâm

    Email: dangthanhlamvn@yahoo.com3. Phó Viện trưởng

    Phạm Văn Mạnh

    Email: ManhSIWRP@yahoo.com

              ManhSIWRP@gmail.com