VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Báo cáo Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thuỷ lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050
Ngày 12/1/2021, Tổng cục Thuỷ lợi tổ chức báo cáo tiến độ và xin ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch Phòng chống thiên tai và thuỷ lợi thời kỳ 2021-2020, tầm nhìn 2050.

Thành phần tham dự cuộc họp gồm lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi,  đại diện Vụ Nguồn nước và nước sạch nông thôn, Văn phòng Tổng cục,  đại diện các đơn vị thuộc Bộ (Vụ Kế hoạch, Tổng cục Phòng, chống thiên tai).

Sau khi nghe Tổng cục Thủy lợi báo cáo tóm tắt tình hình và tiến độ triển khai thực hiện và đơn vị tư vấn ( Viện Quy hoạch Thuỷ lợi, Viện Quy hoạch Thuỷ lợi Miền Nam báo cáo chi tiết kết quả nghiên cứu, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp kết luận như sau:

 

Ông Đỗ Văn Thành-Viện trưởng, đại diện Viện Quy hoạch thuỷ lợi báo cáo

- Ghi nhận sự nỗ lực của 2 Viện, trong thời gian ngắn đã tập trung thu thập, khảo sát kỹ thuật, nghiên cứu lập quy hoạch.

- Các nội dung quy hoạch cần bám sát yêu cầu tại Đề cương đã được Bộ phê duyệt và các nội dung quy định tại Mục VIII, Phụ lục II Kèm theo NĐ 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ.

- Quan điểm lập quy hoạch cần phải phù hợp với quan điểm định hướng phát triển kinh tế xã hội theo tinh thần Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, chiến lược Thuỷ lợi, Chiến lược phòng chống thiên tai; tiếp cận Quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành do các Bộ triển khai nhằm bảo đảm tính đồng bộ của quy hoạch.

- Nghiên cứu, đánh giá cụ thể các hiện tượng thời tiết cực đoan trong điều kiện biến đổi khí hậu, xu thế nguồn nước, xu thế phát triển…, liên kết ngành, liên kết vùng để xây dựng các kịch bản phát triển trong thời kỳ quy hoạch liên quan trực tiếp đến Thuỷ lợi và phòng, chống thiên tai.

- Các định hướng, phương án trong quy hoạch phải theo hướng mở, mang tính định hướng và chỉ đạo để quy hoạch vùng, lưu vực sông, tỉnh và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành làm cở sở thực hiện.

- Xác định rõ quan điểm, định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp cho từng vùng phù hợp với điều kiện nguồn nước, năng lực của công trình thuỷ lợi và bảo đảm phòng chống thiên tai, phục vụ công tác chỉ đạo của Bộ, Chính phủ.

- Chỉ đưa danh mục công trình quan trọng có tính chất liên vùng, liên tỉnh đồng thời có tiêu chí thứ tự ưu tiên thực hiện.

- Trong thời gian tới, tập trung triển khai, hoàn thành việc lập quy hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu, trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2021.

 

Các Đại biểu thảo luận tại Hội nghị

http://www.tongcucthuyloi.gov.vn/