VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Báo cáo Quy hoạch phòng chống thiên tai và thuỷ lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

Ngày 12/5/2021, Tổng cục Thuỷ lợi tổ chức cuộc họp trực tuyến nghe báo cáo kết quả lập Quy hoạch Phòng chống thiên tai và thuỷ lợi thời kỳ 2021-2020, tầm nhìn 2050. Chủ trì cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp; các đơn vị tham gia trực tiếp, gồm đại diện Lãnh đạo Tổng cục Thuỷ lợi, Lãnh đạo Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Vụ Kế hoạch; các đầu cầu trực tuyến: Cục Quản lý xây dựng công trình, Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam, Viện Quy hoạch Thuỷ lợi Miền Nam, Trường Đại học Thuỷ lợi.

 

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp

Sau khi nghe Tổng cục Thủy lợi báo cáo tóm tắt tình hình, tiến độ triển khai thực hiện, Viện Quy hoạch Thuỷ lợi báo cáo kết quả nghiên cứu lập quy hoạch, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp kết luận:

Đây là quy hoạch khó, lần đầu được lập theo quy định của Luật Quy hoạch. Đánh giá và ghi nhận kết quả nghiên cứu lập quy hoạch của 2 Viện Quy hoạch Thuỷ lợi và Viện Quy hoạch Thuỷ lợi Miền Nam.

Quan điểm lập quy hoạch cần phải phù hợp với quan điểm định hướng phát triển kinh tế xã hội theo tinh thần Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, chiến lược Thuỷ lợi, Chiến lược phòng chống thiên tai.

Cần tiếp tục đánh giá, tính toán kỹ các kịch bản, lý giải rõ sự biến đổi các kết quả đầu ra giữa các kịch bản để lựa chọn phù hợp.

Cần nghiên cứu các vấn đề còn tồn tại, bất cập về thuỷ lợi, phòng chống thiên tai trên bình diện quốc gia, liên vùng, liên tỉnh.

Kiểm tra tính toán nhu cầu nước cho các ngành, cân bằng nước các vùng, nhất là đối với nhu cầu nước cho nông nghiệp trong tương lai.

Cần có phân tích, kiến nghị, đề xuất mức bảo đảm cấp nước, tiêu nước, phòng chống lũ cho nông nghiệp, khu dân cư, công nghiệp và các đô thị, làm cơ sở cho các quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành tính toán.

Chỉ đưa danh mục công trình quan trọng có tính chất liên vùng, liên tỉnh đồng thời có tiêu chí thứ tự thực hiện. Cần nghiên cứu, đề xuất các chương trình, dự án lớn phù hợp để đưa vào quy hoạch này (các Chương trình, dự án lớn giải quyết các vấn đề quốc gia, các vấn đề liên vùng, liên tỉnh, chỉ định hướng các công trình trong tỉnh).

Đây là quy hoạch quan trọng của ngành, đề nghị các cơ quan quản lý quan tâm, phối hợp với Viện Quy hoạch Thuỷ lợi, Viện Quy hoạch Thuỷ lợi Miền Nam để xây dựng quy hoạch.

Tổng cục Thuỷ lợi sắp xếp, bố trí báo cáo Thứ trưởng và các cơ quan liên quan nghe kết quả lập Quy hoạch định kỳ theo tháng. Tập trung triển khai, hoàn thành việc lập quy hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu, trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2021.

 

Các Đại biểu góp ý, thảo luận qua các đầu cầu trực tuyến

Tổng cục Thủy lợi