VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Chương trình Kiểm tra, giám sát của Đảng ủy năm 2017

Chương trình số 07-Ctr/ĐUV, ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Đảng uỷ Viện.


CHƯƠNG TRÌNH

Kiểm tra, giám sát của Đảng ủynăm 2017


- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Căn cứ các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy và Đảng ủy khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônvề công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam nhiệm kỳ 2015-2020;

- Căn cứ chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Đảng ủy Viện,

Đảng ủyViện đề ra Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; mở rộng và phát huy dân chủ, tạo sự đoàn kết thống nhất, góp phần lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Việnnhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

2. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủyViện; phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu, nhân rộng những điển hình tốt, cách làm hay, nhân tố tích cực, đặc biệt là ngăn ngừa vi phạm, có biện pháp khắc phục kịp thời hạn chế, khuyết điểm trong công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ Viện

II. CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2017

1. Về lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát

Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai các quyết định, quy định của Trung ương, các quy định, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thành ủy,UBKT Thành ủy và Đảng ủy khối về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng trong Đảng bộ. Các nội dung tiến hành kiểm tra gồm:

1) Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017.

2) Tổ chức, thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ TP.HCM; Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Đảng bộ khối và Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ Viện QHTLMN.

3) Quy chế làm việc, sinh hoạt của Đảng ủy Viện; Việc quản lý cán bộ, đảng viên có yếu tố nước ngoài theo Quy định 57-QĐ/TW. Chương trình công tác KTGS toàn khóa của Đảng ủy Viện.

4) Thực hiện kế hoạch 54-KH/ĐUK ngày 01/01/2014 của ĐUK về thực hiện đề án 02-ĐA/TU ngày 24/3/2014 của Thành ủy về phòng chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và phản bác các quan điểm sai trái.

5) Lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

6) Tổ chức thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ.

2. Kiểm tra tài chính

-  Nội dung kiểm tra: Thu nộp đảng phí của Đảng ủy, chi bi bộ (sổ thu nộp, chế độ nộp đảng phí).

- Thời gian kiểm tra: Quý II năm 2017.

3. Về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng (nội dung, đối tượng và thời gian kiểm tra, giám sát)

3.1. Chương trình kiểm tra

Kiểm tra Việc chấp hành cương lĩnh, điều lệ đảng, chủ trương nghị quyết, chỉ thị của ĐUV, ĐUK. Thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư và Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về sinh hoạt chi bộ.

* Đối tượng kiểm tra

- Chi bộ: 6 chi bộ của Đảng bộ;

- 2 đảng viên: đ/c Đỗ Đức Dũng và đ/c Đàm Đông.

* Thời gian kiểm tra: Quý II năm 2017

3.2. Chương trình giám sát

3.2.1. Giám sát thường xuyên: Phân công các đồng chí Đảng ủy viênthực hiện nhiệm vụ giám sát đối với các chi bộ thông qua việc tham dự sinh hoạt chi bộ định kỳ như sau:

1) Đ/c Đỗ Đức Dũng giám sát chi bộ Tổ chức – Kế hoạch – Tài vụ.

2) Đ/c Phạm Văn Mạnh giám sát chi bộ Địa hình – Thủy văn.

3) Đ/c Nguyễn Hữu Tân giám sát chi bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

4) Đ/c Đào Thu Hà giám sát chi bộ Chất lượng nước.

5) Đ/c Đặng thanh Lâm giám sát chi bộ Đồng Nai- Tư vấn Xây dựng Thủy lợi.

6) Đ/c Bùi Ngọc giám sát chi bộ Cửu Long.

3.2.2. Giám sát chuyên đề việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

* Đối tượng giám sát

- Chi bộ Tổ chức - Kế hoạch -Tài vụ;

- Đồng chí Trần Duy An thuộc chi bộ Cửu Long.

* Thời gian giám sát: Quý III năm 2017.

3.2.3. Giám sát chuyên đề thực hiện nguyên tắc tổ chức, hoạt động của đảng, quy chế làm việc, quyền đảng viên và sinh hoạt chi bộ.

* Đối tượng giám sát

- Chi bộ Trung tâm Chất lượng nước;

- Đồng chí Trần Quang Thọ thuộc chi bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

* Thời gian giám sát: Quý III năm 2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ chương trình, nội dung và đối tượng kiểm tra, giám sát năm 2017, Đảng ủy Viện giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tham mưu quyết định thành lập tổ, đoàn kiểm tra, giám sát; xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện theo quy trình.

2. Đối với các tổ chức và cá nhân được chọn kiểm tra, giám sát:

- Chấp hành kiểm tra, giám sát theo quyết định của Đảng ủy Viện và kế hoạch của đoàn kiểm tra, giám sát.

- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát với Đảng ủy Viện (qua các đoàn kiểm tra, giám sát).

- Tổ chức thực hiện nghiêm các kết luận về kết quả kiểm tra và thông báo kết quả giám sát của Đảng ủy Viện.

3. Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017, Đảng ủy Viện sẽ điều chỉnh, bổ sung khi có chỉ đạo của Đảng ủy khối và UBKT Đảng ủy khối hoặc cho phù hợp với tình hình thực tế của Đảng ủy và chi bộ trực thuộc.