VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Chương trình Kiểm tra, giám sát của Đảng ủy năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH

Kiểm tra, giám sát của Đảng ủy năm 2018

 

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Căn cứ Quy định số 30-QD/TW, ngày 26-7-2017 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

- Căn cứ quy định số 86-QĐ/TW, ngày 01-6-2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng và Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 12-9-2017 về thực hiện một số Điều trong Quy định 86-QĐ/TW.

- Căn cứ các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Thành ủy và Đảng ủy khối Bộ Nông nghiệp và PTNT về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

 - Căn cứ chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Đảng ủy Viện.

Đảng ủyViện đề ra Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; mở rộng và phát huy dân chủ, tạo sự đoàn kết thống nhất, góp phần lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XII, của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, của Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT, của Đảng bộ khối cơ sở Bộ NN &PTNT và của Đảng Bộ Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

2. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện; phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu, nhân rộng những điển hình tốt, cách làm hay, nhân tố tích cực, đặc biệt là ngăn ngừa vi phạm, có biện pháp khắc phục kịp thời hạn chế, khuyết điểm trong công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ Viện

II. CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2018

1. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát

Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai các quyết định, quy định của Trung ương, các quy định, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban kiểm tra Trung ương, của Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Đảng ủy khối cơ sở về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Các nội dung tiến hành kiểm tra gồm:

1). Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018.

2). Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ TPHCM; Đại hội lần thứ V của Đảng bộ khối, và nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ Viện QHTLMN.

3). Quy chế làm việc, sinh hoạt của Đảng ủy Viện; Việc quản lý cán bộ, đảng viên có yếu tố nước ngoài theo Quy định 57-QĐ/TW. Chương trình công tác KTGS toàn khóa của Đảng ủy Viện.

4). Thực hiện kế hoạch 54-KH/ĐUK ngày 01/01/2014 của ĐUK về thực hiện đề án 02-ĐA/TU ngày 24/3/2014 của Thành ủy về phòng chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và phản bác các quan điểm sai trái;

5). Kế hoạch số 19-KH/ĐUK ngày 17/10/2016 của Ban thường vụ Đảng ủy khối Bộ Nông nghiệp & PTNT về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách hồ Chí Minh”.

6). Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

7). Công tác dân vận và quy chế dân chủ của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam.

2. Kiểm tra tài chính

-  Nội dung kiểm tra: Thu nộp đảng phí của Đảng ủy, chi bộ (sổ thu nộp, chế độ nộp đảng phí)

 - Thời gian kiểm tra: Quý III năm 2018

3. Về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng

3.1. Kiểm tra chấp hành

a). Đối với các chi bộ

-  Chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước.

 - Việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thực hiện dân chủ.

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm; phòng chống tham nhũng, lãng phí; việc quản lý rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

 - Việc tuyển dụng, tiếp nhận, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, khen thưởng, kỷ luật cán bộ.

b). Đối với đảng viên: Việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

* Đối tượng kiểm tra

- Chi bộ: 6 chi bộ của Đảng bộ

- 2 đảng viên: Nguyễn Vũ Huy, Nguyễn Đức Thành

* Thời gian kiểm tra: Quý III năm 2018

3.2. Chương trình giám sát

3.2.1. Giám sát thường xuyên: Phân công các đồng chí Đảng ủy viên thực hiện nhiệm vụ giám sát đối với các chi bộ thông qua việc tham dự sinh hoạt chi bộ định kỳ như sau:

1. Đ/c Phạm Văn Mạnh giám sát chi bộ Địa hình – Thủy văn.

2. Đ/c Đặng Thanh Lâm giám sát chi bộ Đồng Nai- Tư vấn xây dựng Thủy lợi.

3. Đ/c Nguyễn Hữu Tân giám sát chi bộ Khoa học công nghệ và môi trường.

4. Đ/c Đỗ Đức Dũng giám sát chi bộ Tổ chức – Kế hoạch – Tài chính.

5. Đ/c Bùi Ngọc giám sát chi bộ Cửu Long.

6. Đ/c Đào Thu Hà giám sát chi bộ Chất lượng nước.

3.2.2. Giám sát chuyên đề việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

* Đối tượng giám sát

- Chi bộ Đồng Nai – Tư vấn Xây dựng Thủy lợi

* Thời gian giám sát: Quý III năm 2018

3.2.3. Giám sát chuyên đề thực hiện nguyên tắc tổ chức, hoạt động của đảng, quy chế làm việc, quyền đảng viên và sinh hoạt chi bộ.

* Đối tượng giám sát

- Chi bộ Địa Hình – Thuỷ văn

* Thời gian giám sát: Quý III năm 2018

3.2.4. Giám sát chuyên đề Thực hiện nhiệm vụ đảng viên

* Đối tượng giám sát

- Đảng viên: Nguyễn Huy Khôi, Nhữ Ngọc Quế

* Thời gian giám sát: Quý III năm 2018

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ chương trình, nội dung và đối tượng kiểm tra, giám sát năm 2018, Đảng ủy Viện giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tham mưu quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát; xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện theo quy trình.

2. Đối với các tổ chức và cá nhân được chọn kiểm tra, giám sát:

- Chấp hành kiểm tra, giám sát theo quyết định của Đảng ủy Viện và kế hoạch của đoàn kiểm tra, giám sát.

- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát với Đảng ủy Viện (qua các đoàn kiểm tra, giám sát).

- Tổ chức thực hiện nghiêm các kết luận về kết quả kiểm tra và thông báo kết quả giám sát của Đảng ủy Viện

3. Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018, Đảng ủy Viện sẽ điều chỉnh, bổ sung khi có chỉ đạo của Đảng ủy khối và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối hoặc cho phù hợp với tình hình thực tế của Đảng ủy và chi bộ trực thuộc.