VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Chương trình Kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH

Kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy năm 2018

 

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ của UBKT Đảng.

- Căn cứ Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2017 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

- Căn cứ quy định số 86-QĐ/TW, ngày 01-6-2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng và Hướng dẫn số 02 –HD/UBKTTW, ngày 12-9-2017 về thực hiện một số Điều trong Quy định 86-QĐ/TW.

- Căn cứ các qui định, hướng dẫn của Trung ương, của Thành ủy và Đảng ủy khối Bộ Nông nghiệp và PTNT về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

- Căn cứ Chương trình kiểm tra giám sát của UBKT Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

            - Căn cứ chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa của Đảng ủy Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam.

- Căn cứ quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện Quy hoạch thủy lợi Miền Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ủy ban Kiểm tra đề ra chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 như sau:

I. CÔNG TÁC THAM MƯU CHO ĐẢNG ỦY

- Tham mưu Đảng ủy Viện về tổ chức quán triệt, triển khai các quyết định, quy định của Trung ương, các quy định, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban kiểm tra Trung ương, của Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Đảng ủy khối về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng trong Đảng bộ.

- Tham mưu cho Đảng ủy Viện về xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018.

- Tham mưu Đảng ủy Viện về quyết định thành lập đoàn kiểm tra, giám sát; xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện theo chương trình đã đề ra.

- Thực hiện các nội dung khác trong năm 2018 theo sự chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và PTNT và Đảng ủy Viện giao.

II. VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA

1. Kiểm tra đảng viên (kể cả cấp ủy viên cùng cấp) và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm (nếu có)

- Kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

- Kiểm tra tổ chức đảng trực thuộc khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành cương lĩnh chính trị; Điều lệ Đảng, nghị quyết chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; việc ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định của cấp mình và của cấp trên; đoàn kết nội bộ; thiếu trách nhiệm để xảy ra vi phạm trong đơn vị mình.

2. Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng

Kiểm tra chi bộ trực thuộc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, việc thi hành kỷ luật trong Đảng theo Điều lệ Đảng và Quy định 30.

* Đối tượng kiểm tra

- 3 Chi bộ:  Tổ chức – Kế hoạch – Tài chính, Đồng nai – Tư vấn Xây dựng Thủy lợi, Chất lượng nước.

* Thời gian kiểm tra: Quý III năm 2018

3. Giải quyết tố cáo: Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức cơ sở đảng và đảng viên của Đảng bộ thuộc thẩm quyền của UBKT Đảng ủy, đảm bảo đạt tỷ lệ 100% (nếu có).

4. Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng: Thực hiện đúng nguyên tắc, quy định, thời gian và đúng thẩm quyền, đảm bảo đạt tỷ lệ 100% (nếu có).

5. Thi hành kỷ luật: Thực hiện đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, tính nghiêm minh của kỷ luật đảng do Trung öông quy ñònh. Phấn đấu xem xét, thực hiện đạt tỷ lệ 100% các trường hợp kỷ luật (nếu có).

6. Thực hiện kiểm tra tài chính: Kiểm tra tài chính cấp ủy cùng cấp và các chi bộ trực thuộc (việc thu, nộp và quản lý sử dụng đảng phí theo quy định).

* Đối tượng kiểm tra

- Đảng ủy: bộ phận tài chính của Đảng ủy Viện.

- 6 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Viện.

* Thời gian kiểm tra: Quý III năm 2018.

III. VỀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT

1. Giám sát thường xuyên

- Phân công các đồng chí ủy viên UBKT Đảng ủy giám sát các chi bộ:

+ Đ/c Bùi Ngọc giám sát chi bộ Cửu Long, Địa hình – Thủy văn,

+ Đ/c Nguyễn Công giám sát chi bộ Tổ chức – Kế hoạch – Tài chính, Chất lượng nước,

+ Đ/c Nguyễn Hữu Tân giám sát chi bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Đồng Nai – Tư vấn Xây dựng Thủy lợi.

- Nội dung giám sát: Việc chấp hành chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; quy chế làm việc của chi bộ; việc chấp hành các nguyên tắc, tổ chức sinh hoạt trong Đảng; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ. Việc triển khai thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy Viện đã triển khai.

2. Giám sát chuyên đề

2.1. Giám sát việc tổ chức sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư và Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương

* Đối tượng giám sát:

- Chi bộ Cửu Long

 * Thời gian giám sát: Quý III năm 2018

2.2. Giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

* Đối tượng giám sát

- Chi bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

  * Thời gian giám sát: Quý III năm 2018

2.3. Giám sát chuyên đề : Thực hiện nhiệm vụ Đảng viên

* Đối tượng giám sát

- Đảng viên: Hoàng Văn Lịch, Võ Thị Lệ Hiền.

  * Thời gian giám sát: Quý III năm 2018

Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện sẽ điều chỉnh, bổ sung khi có chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối hoặc cho phù hợp với tình hình thực tế của Đảng ủy và chi bộ trực thuộc.