VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Công tác hợp tác quốc tế
Viện đã phối hợp và trực tiếp tham gia với các tổ chức quốc tế trong việc thực hiện các dự án phát triển Tài nguyên nước trong phạm vi toàn quốc.
  

                                                                                        Tham quan Đan Mạch

Công tác hợp tác quốc tế
 
Viện đã phối hợp và trực tiếp tham gia với các tổ chức quốc tế trong việc thực hiện các dự án phát triển Tài nguyên nước trong phạm vi toàn quốc.
-  Đầu tư về tưới, chính sách về tài chính và phân phối nguồn nước ở Indonexia và Đồng bằng sông Cửu Long do ADB tài trợ.
-  Dự án hỗ trợ tài nguyên nước Việt Nam do Úc và ADB tài trợ, xây dựng và thực hiện hợp phần cơ chế điều phối cho lưu vực sông Đồng Nai và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
-  Nghiên cứu chất lượng nước Đồng bằng sông Cửu Long, tiền khả thi vùng Quản Lộ-Phụng Hiệp, phục hồi mạng lưới trạm thuỷ văn Đồng bằng sông Cửu Long và chương trình môi trường của Ủy hội Mê Công.
-  Đối tác dự án quy hoạch phát triển tài nguyên nước trong chương trình quy hoạch thuỷ điện Quốc gia do NORAD và SIDA tài trợ.
-  Hợp tác giúp Campuchia lập quy hoạch thủy lợi vùng Prey Veng- Svey Rieng.
- Hợp tác với những tổ chức quốc tế như WB, ADB, DANIDA, MRC... trong nghiên cứu, tăng cường năng lực quy hoạch và quản lý nguồn nước.
- Tham gia Tổ chức lưu vực sông châu Á (NARBO), hợp tác trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức lưu vực sông quốc tế.


                                                                    Tham quan học tập tại Đại học DHI (Đan Mạch)  


- Hợp tác thực hiện nhiệm vụ cơ quan đối tác, lập quy hoạch, tư vấn kỹ thuật, nghiên cứu khoa học với các tổ chức quốc tế như ADB, MRC, JICA, AusAID, DHI, ANU, SWECO, Royal Haskoning, Statkraft, Norplan,… trong lĩnh vực nguồn nước.
-  Hợp tác nghiên cứu phương pháp luận quy hoạch, chuyển giao công nghệ tiên tiến trong quy hoạch và quản lý nguồn nước với các tổ chức quốc tế như ESCAP, DHI, Delft, IRRI, IFFRI.
- Trao đổi tiến bộ khoa học công nghệ với các trường đại học, viện nghiên cứu hàng đầu trên thế giới thông qua các hoạt động như tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học, tham gia các hội thảo quốc tế, viết bài đăng trong các ấn phẩm nghiên cứu khoa học quốc tế.
-  Cử cán bộ đi đào tạo các bậc Tiến sĩ, Thạc sĩ, đào tạo ngắn hạn tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu, trường Đại học danh tiếng trên thế giới.
- Tổ chức các đoàn cán bộ công tác, trao đổi kinh nghiệm trong quy hoạch và quản lý nguồn nước ở các quốc gia tiên tiến ở châu Âu, châu Mỹ, châu Á, châu Phi, châu Úc,…

            Qua thực hiện các dự án hợp tác quốc tế đã được các tổ chức quốc tế đánh giá cao, khẳng định vai trò của Viện và lực lượng cán bộ kỹ thuật làm công tác quy hoạch của Viện có chất lượng ngang tầm với các Viện nước ngoài, với các chuyên gia quốc tế.