VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ NN-PTNT lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong bối cảnh cả nước và ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đứng trước thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Bộ và nông dân cả nước vào một thời kỳ phát triển mới của Bộ, ngành.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 'Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020'. Ảnh: Thành Công.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020”. Ảnh: Thành Công.

Nông nghiệp, nông thôn đạt được nhiều thành tựu quan trọng có ý nghĩa to lớn

Năm năm qua, nông nghiệp, nông thôn đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng có ý nghĩa to lớn. Cơ cấu lại Ngành theo hướng hiện đại, bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng.

Tốc độ tăng trưởng toàn ngành bình quân 5 năm 2015 - 2020 đạt 2,62%/năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 219,77 tỷ USD, bình quân đạt trên 36,63 tỷ USD/năm, đứng thứ 2 Đông Nam Á và đứng thứ 15 thế giới. Nông sản Việt Nam hiện có mặt trên 190 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ kết nạp đảng viên nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Thành Công.

Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ kết nạp đảng viên nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Thành Công.

Các lĩnh vực của sản xuất nông nghiệp đều có những tiến bộ vượt bậc:

(1) Về trồng trọt, cơ cấu cây trồng được chuyển đổi hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế, phát huy được lợi thế cạnh tranh, lựa chọn sản phẩm cây trồng chủ lực theo vùng, đảm bảo sản xuất bền vững.

(2) Về chăn nuôi, phát triển theo hướng hiện đại, gắn với khai thác tiềm năng, lợi thế của từng vùng, miền.

(3) Về lâm nghiệp, đến năm 2019, tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,85%, sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng tập trung liên tục tăng nhanh; kim ngạch xuất khẩu sản phẩm lâm nghiệp dự kiến đạt khoảng 12,5 tỷ USD vào năm 2020.

(4) Về thủy sản, điều chỉnh cơ cấu nuôi trồng hợp lý, phát triển các vùng nuôi tôm, cá tập trung ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản phát triển nhanh cùng với ứng dụng công nghệ mới để giảm chi phí, nâng cao giá trị gia tăng. Khoa học và công nghệ trong nông nghiệp, nông thôn tiếp tục phát triển, là giải pháp đột phá để phát triển nông nghiệp bền vững.

Hệ thống kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được đầu tư nâng cấp và từng bước hiện đại hóa, phục vụ ngày càng tốt hơn cho sản xuất, đời sống dân sinh, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đảng uỷ Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Lễ bế giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới 2020. Ảnh: Thành Công.

Đảng uỷ Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Lễ bế giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới 2020. Ảnh: Thành Công.

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã thực sự phát huy hiệu quả, đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện và lịch sử. Tiếp tục tập trung nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Cải cách hành chính được đẩy nhanh tiến độ, chất lượng xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 - 4 nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Dự đại hội có 250 đại biểu đại diện cho 3.912 đảng viên thuộc 59 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ Bộ.

Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là diễn đàn thể hiện khát vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Bộ, ngành mong muốn cống hiến vì một nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Bộ, Ngành phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, phấn đấu xây dựng Đảng bộ Bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, góp phần xây dựng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng

Cùng với thực hiện tốt công tác phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Bộ đã tập trung chỉ đạo và thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW đã đạt được những kết quả quan trọng: Nhận thức của cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ ngày càng đầy đủ, toàn diện và sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng;

Vai trò của tổ chức Đảng, cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị từng bước được phát huy trong phòng, chống và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực;

Hằng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên luôn đạt trên 90%, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ chỉ chiếm dưới 1%.

Phát huy cao độ trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ Bộ thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức.

Lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với  giáo dục truyền thống lịch sử đất nước, truyền thống cách mạng của Đảng, truyền thống của Bộ, ngành;

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan tâm lãnh đạo và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc tổ chức thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kết hợp chặt chẽ với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được triển khai sâu rộng, thường xuyên đã góp phần củng cố nhận thức, tư tưởng, tình cảm, thái độ đúng đắn của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm trong công việc, về sự gương mẫu trong thực thi nhiệm vụ ở tất cả các cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy Bộ tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy các cấp theo đúng tiêu chuẩn do Trung ương quy định, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, cấp ủy Đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch thực hiện kiểm tra, giám sát theo quy định.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp đã kịp thời uốn nắn những lệch lạc, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, hạn chế tình trạng vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên, tạo lập sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao tinh thần tự giác, tự giáo dục của mỗi mỗi tổ chức, cấp ủy và cán bộ, đảng viên, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảm bảo đoàn kết, tiến bộ, ổn định ở các cơ quan, đơn vị.

Công tác dân vận nhất là công tác dân vận trong hoạt động của chính quyền có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Trọng tâm dân vận chính quyền là xây dựng chính sách hợp lòng dân, đẩy mạnh cải cách hành chính làm nội dung cơ bản, chú trọng chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; xây dựng cơ quan, đơn vị dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Tổng cục Phòng chống thiên tai nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Công.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Tổng cục Phòng chống thiên tai nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Công.

Các chỉ tiêu chính trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt và vượt kế hoạch

Các chỉ tiêu chính trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 hầu hết đã đạt và vượt kế hoạch đề ra:

(1) Về tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành giai đoạn 2015 - 2020 đạt 2,62%/năm, đạt mục tiêu đề ra (2,6 - 3%).

(2) Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản dự kiến đạt 41 tỷ USD, vượt mục tiêu đề ra (Mục tiêu đề ra đến 2020 kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 39 - 40 tỷ USD).

(3) Về tỷ lệ số xã đạt tiêu chí nông thôn mới: Đến hết tháng 6/2020, cả nước có 58,2% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt kế hoạch đề ra (Kế hoạch đến hết 2020 có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới).

(4) Về tỷ lệ che phủ của rừng: Đến năm 2020 đạt 42%, đạt mục tiêu đề ra.

(5) Về tỷ lệ đảng viên tham gia học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng đạt 100%, hoàn thành chỉ tiêu.

(6) 100% tổ chức đảng trực thuộc đạt hoàn thành nhiệm vụ (hoàn thành chỉ tiêu); tỷ lệ đảng viên thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 96% (vượt chỉ tiêu 6%).

Đập dâng Sông Hiếu (Quảng Trị) - một trong những công trình thuỷ lợi trọng điểm của đất nước đang được triển khai xây dựng. Ảnh: Thành Công.

Đập dâng Sông Hiếu (Quảng Trị) - một trong những công trình thuỷ lợi trọng điểm của đất nước đang được triển khai xây dựng. Ảnh: Thành Công.

(7) Công tác phát triển đảng: Kết nạp 830 đảng viên (chỉ tiêu kết nạp 950 - 1.000 đảng viên). Nguyên nhân: Thực hiện tinh giản biên chế, ít tuyển dụng mới; doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, lao động chuyển đi nhiều, dẫn đến suy giảm nguồn kết nạp Đảng.

(8) Công tác kiểm tra, giám sát: 100% các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm, đạt chỉ tiêu.

(9) Lãnh đạo tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt chỉ tiêu.

Đến nay 59/59 đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã tiến hành xong đại hội theo đúng quy định của Trung ương. Chất lượng Đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở được nâng cao một bước đáng kể, được thể hiện ở chất lượng Văn kiện trình Đại hội và chất lượng nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội 59 cơ sở đã bầu ra được 347 đồng chí cấp ủy viên, trong đó nữ có 69 đồng chí (19,88%), cấp ủy dưới 40 tuổi có 35 đồng chí (chiếm 10,1%), cấp ủy viên có trình độ Đại học trở lên có 345 đồng chí (chiếm 99,4%), cấp ủy viên có trình độ lí luận chính trị cao cấp và cử nhân có 249 đồng chí (chiếm 71,8%).

Sau đại hội, các đảng bộ, chi bộ đã hoàn thiện hồ sơ và được Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ chuẩn y cấp ủy. Việc tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở là tiền đề quan trọng để Đại hội Đảng bộ Bộ diễn ra đúng kế hoạch, đúng quy định, đồng thời là cơ sở để toàn Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện trong 5 năm tới.

Xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, Phát huy những thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tham gia lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ngành NN-PTNT với quyết tâm phát triển một nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh. Phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Hai là, Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành, xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Ba là, Xây dựng Đảng bộ Bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng. Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức cơ sở đảng. Tiếp tục đổi mới nội dung sinh hoạt, nâng cao chất lượng chi bộ.

Bốn là, Tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở các cấp ủy, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Năm là, Tăng cường công tác phối hợp giữa Đảng ủy Bộ với Ban cán sự đảng Bộ, lãnh đạo Bộ trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành các chỉ tiêu sau:

(1) Tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành khoảng 2,8 - 3,2%/năm.

(2) Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 50 tỷ USD.

(3) Tỷ lệ số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới ít nhất 80% (trong đó có khoảng 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu); có 50% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

(4) Độ che phủ rừng duy trì ổn định 42%.

(5) Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh 95%.

(6) 100% đảng viên được học tập, nghiên cứu, quán triệt và 100% tổ chức đảng trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và của cấp ủy cấp trên.

(7) 100% tổ chức đảng rà soát, ban hành chuẩn mực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, đồng thời tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(8) 100% cấp ủy các cấp xây dựng quy chế làm việc và quy chế phối hợp công tác với tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

(9) Hàng năm, Đảng bộ Bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% chi bộ, đảng bộ trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có trên 80% đảng bộ, chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có trên 98% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

(10) Kết nạp 500 - 600 quần chúng ưu tú vào Đảng.

(11) 100% cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình công tác toàn khóa và hằng năm; 100% tổ chức đảng trực thuộc được kiểm tra, giám sát chuyên đề trong nhiệm kỳ.

(12) 100% cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện tốt việc quy chế dân chủ ở cơ sở.

(13) Hàng năm, Công đoàn Cơ quan Bộ và Đoàn Thanh niên Bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, với trách nhiệm sâu sắc trước Đảng bộ, trước Bộ, ngành, với niềm tin tưởng vào phẩm chất, năng lực, ý thức trách nhiệm, khát vọng công hiến của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ tin tưởng Đại hội lần thứ III sẽ thành công tốt đẹp, tạo tiền đề cho những thành tựu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phan Thành Công

(Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)