VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Đảng ủy Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam xây dựng kế hoạch Đại hội Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Kế hoạch số 62- KH/ĐUK ngày 22/11/2019 và Hướng dẫn số 32, 33, 34-HD/ĐUK ngày 29/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và PTNT về “chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đảng bộ khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2020-2025”. Đảng ủy Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam xây dựng kế hoạch chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

I. NỘI DUNG

1. Nội dung đại hội đảng bộ

(1) Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

(2) Thảo luận, góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp.

(3) Bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025.

(4) Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

2. Chuẩn bị văn kiện đại hội

2.1. Dự thảo văn kiện của cấp ủy trình đại hội: gồm 02 báo cáo chủ yếu

- Báo cáo chính trị của Đảng bộ Viện phải đánh giá đầy đủ, toàn diện, khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại… của cơ quan, đơn vị; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy phải có tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, và các Nghị quyết, Chỉ thị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân; đồng thời phải cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe nhiều chiều để đề ra kế hoạch, lộ trình, biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới.

2.2. Xây dựng và góp ý kiến văn kiện:

- Quá trình xây dựng dự thảo văn kiện đại hội, các cấp ủy cần nghiêm túc
tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể trực thuộc và của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bằng các hình thức thích hợp, hiệu quả.

- Để nâng cao chất lượng thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện tại đại hội, các cấp uỷ chuẩn bị dự thảo nghị quyết đại hội, chương trình hành động (gồm những định hướng lớn, nội dung cơ bản của báo cáo chính trị) để đại hội thảo luận, quyết định. Đại hội phải dành thời gian thỏa đáng, phát huy trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu trong thảo luận; bảo đảm dân chủ, kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả, tránhqua loa, hình thức; các ý kiến khác nhau cần dành thời gian thảo luận, tranh luận, làm rõ, đi đến thống nhất trên tinh thần cầu thị, lắng nghe, đoàn kết, xây dựng.

3. Về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy

3.1. Nguyên tắc chung:

- Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng về công tác cán bộ. Việc giới thiệu nhân sự cấp ủy cần phải trên cơ sở quy hoạch cán bộ, trong đó chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đức, có tài, có triển vọng về lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ trẻ tuổi, cán bộ nữ, cán bộ khoa học, cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ xuất thân từ công nhân để bầu vào cấp ủy.

- Tiến hành công tác nhân sự cấp ủy và bầu cử cấp ủy phải theo đúng nguyên tắc, quy trình, dân chủ, trí tuệ của tập thể cấp ủy và cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm; công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự; chống tư tưởng cá nhân, cục bộ, thiếu tinh thần xây dựng hoặc nể nang, né tránh, ngại va chạm, sợ mất lòng. Nghiêm cấm vận động trong công tác bầu cử.

- Cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ đạo thẩm tra, xác minh, kết luận trước khi tiến hành đại hội đối với những nơi mất đoàn kết nội bộ hoặc có đơn, thư khiếu nại, tố cáo (có danh) đối với các vấn đề có liên quan đến tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức của cán bộ được dự kiến giới thiệu ứng cử cấp ủy khóa mới; Những đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trị, vấn đề chính trị hiện nay phải được cấp ủy có thẩm quyền thẩm tra, kết luận trước khi giới thiệu bầu vào cấp ủy hoặc giới thiệu bầu làm đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên.

3.2. Tiêu chuẩn cấp ủy viên:

Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới phải quán triệt sâu sắc
Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc Đảng bộ khối ban hành tại Quyết định số 236-QĐ/ĐUK ngày 03 tháng 11 năm 2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối. (Phụ lục 1- Kế hoạch số 62).

Đối với các chức danh ủy ban chấp hành, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Bí thư chi bộ:

1. Am hiểu về công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị của ngành, nhất là lĩnh vực phụ trách; có năng lực nghiên cứu, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để tham mưu, đề xuất chương trình, kế hoạch công tác và tổ chức thực hiện có hiệu quả mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ theo lĩnh vực phụ trách.

2. Có trình độ chuyên môn đại học trở lên, có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên.

Lưu ý: Trường hợp về nhân sự theo tiêu chuẩn do đặc thù loại hình đơn vị thì báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy khối xem xét, quyết định.

3.3. Thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy:

Cấp ủy cơ sở thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy đến tháng 4/2020;

3.4. Độ tuổi tham gia cấp ủy:

- Những đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy nói chung phải đủ tuổi công tác từ 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn 1 nhiệm kỳ.

- Những đồng chí được giới thiệu tái cử cấp ủy nói chung phải đủ tuổi công tác trọn một nhiệm kỳ, ít nhất phải còn đủ tuổi công tác từ 1/2 nhiệm kỳ.

3.5. Cơ cấu, số lượng cấp ủy và phó bí thư cấp ủy:

3.5.1. Cơ cấu cấp ủy

- Cần đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với những lĩnh vực quan trọng; không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; thực hiện chủ trương không nhất thiết lĩnh vực nào cũng phải có người tham gia cấp ủy.

- Cấp ủy cơ sở, chi bộ, nhất là người đứng đầu phải chủ động và có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, đánh giá để đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ xuất thân từ công nhân vào các chức danh có cơ cấu tham gia cấp ủy khoá mới; đồng thời, có giải pháp hiệu quả chuẩn bị nguồn cán bộ trước mắt và lâu dài.

- Phấn đấu tỷ lệ cấp ủy viên trẻ chiếm 10% trở lên (35 tuổi trở xuống đối với cấp cơ sở), cấp ủy viên là nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong ban thường vụ cấp ủy. Đảng bộ khối và đảng bộ, chi bộ cơ sở phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ, trẻ tuổi cao hơn đầu khóa hiện nay. Trường hợp đặc biệt đối với cấp cơ sở do Ban Thường vụ Đảng ủy khối xem xét quyết định; đối với Chi ủy do đảng ủy Viện xem xét quyết định.

- Để bảo đảm tính kế thừa và phát triển, cấp ủy các cấp đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp ủy viên so với mỗi nhiệm kỳ và thực hiện cơ cấu ba độ tuổi trong cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và phấn đấu ba độ tuổi trong thường trực cấp ủy; đối với các tổ chức cơ sở đảng thuộc loại hình doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp… tùy theo tình hình cụ thể của đội ngũ cán bộ mà vận dụng phù hợp.

- Vào đầu nhiệm kỳ, nơi nào chưa chuẩn bị đủ số lượng, cơ cấu thì phải khẩn trương, nghiêm túc chuẩn bị nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bổ sung, thay thế trong nhiệm kỳ bảo đảm đủ cơ cấu, tỉ lệ theo đúng đề án nhân sự được duyệt.

3.5.2. Số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ và phó bí thư cấp ủy

- Thực hiện nghiêm việc giảm khoảng 5% số lượng cấp ủy viên cấp khối so với số lượng tối đa đã được Ban Thường vụ Thành ủy xác định ở nhiệm kỳ 2015-2020 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, 7 khoá XII, không yêu cầu điều chỉnh giảm đối với cấp cơ sở (Chi tiết Phụ lục 3 - Kế hoạch số 62).

  Đối với Đảng uỷ: Số lượng đảng uỷ viên không quá 07 đồng chí, phó bí thư 01 đồng chí.

3.6. Quy trình nhân sự cấp ủy

Thực hiện theo Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII, Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Bộ Chính Trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ chính trị

Đảng ủy Viện thực hiện theo Phụ lục 5- Kế hoạch số 62

 (1) Bước 1: Tổ chức hội nghị Đảng ủy (lần 1)

Căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng và phương hướng công tác nhân sự được cấp ủy cấp trên thông qua; trên cơ sở danh sách quy hoạch cấp ủy, ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2020 - 2025; ban thường vụ cấp ủy tiến hành rà soát, đánh giá từng trường hợp và xem xét, thông qua danh sách dự kiến những nhân sự trong quy hoạch đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy theo quy định để lấy ý kiến giới thiệu ở hội nghị cán bộ chủ chốt.

(2) Bước 2: Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến giới thiệu
(bằng phiếu kín, không công bố kết quả kiểm phiếu) theo danh sách nhân sự đã được hội nghị Đảng cấp ủy xem xét, thông qua ở bước 1 (hội nghị được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số người được triệu tập có mặt).

- Thành phần:

Các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ; trưởng, phó các phòng, ban tương đương là đảng viên; bí thư, phó bí thư các tổ chức đảng trực thuộc và trưởng các đoàn thể.

Nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn:

- Mỗi thành viên được giới thiệu không quá cơ cấu, số lượng chức danh theo quy định[1] và xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự trong danh sách đã được hội nghị ban thường vụ cấp ủy thông qua ở bước 1 hoặc có thể giới thiệu nhân sự khác nhưng phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

- Nhân sự được lựa chọn, giới thiệu phải đạt tỉ lệ phiếu đồng ý từ 30%
tổng số đại biểu có mặt trở lên và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định (tính cả số dư từ 15% so với tổng số cấp ủy viên được phân bổ theo quy định). Trường hợp cuối danh sách giới thiệu có nhiều người có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì đưa tất cả các đồng chí được giới thiệu vào danh sách để giới thiệu ở bước sau.

(3) Bước 3: Tổ chức hội nghị Đảng ủy (lần 2)

Căn cứ vào cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện và phương hướng công tác nhân sự được cấp ủy thông qua; trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2, ban chấp hành đảng bộ cơ sở thảo luận và giới thiệu nhân sự (bằng phiếu kín).

Nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn:

- Mỗi thành viên được giới thiệu không quá cơ cấu, số lượng chức danh theo quy định và xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự trong danh sách đã được hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu ở bước 2 hoặc có thể giới thiệu nhân sự khác nhưng phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

- Nhân sự được giới thiệu, lựa chọn phải đạt tỉ lệ phiếu đồng ý trên 50% tổng số đại biểu có mặt và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định (tính cả số dư từ 15% so với tổng số cấp ủy viên được phân bổ theo quy định). Trường hợp cuối danh sách giới thiệu có nhiều người có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì đưa tất cả các đồng chí được giới thiệu vào danh sách để giới thiệu.

Thời gian thực hiện và chế độ báo cáo:

Căn cứ kết quả hội nghị Đảng ủy lần 2, Báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy khối (qua Ban Tổ chức Đảng ủy khối) về công tác chuẩn bị nhân sự; cơ cấu và dự kiến nhân sự giới thiệu tham gia cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy (nếu có), ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy; nhân sự dự kiến giới thiệu ứng cử các chức danh bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2020-2025.

Để kịp chuẩn bị đại hội đảng theo thời gian quy định, đảng ủy báo cáo đề án nhân sự cấp ủy khóa mới, trình Ban Thường vụ Đảng ủy khối trước ngày 03 tháng 02 năm 2020.

3.7. Thực hiện bầu cử trong đại hội:

- Việc bầu cử cấp ủy, bí thư, phó bí thư cấp ủy, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên phải căn cứ vào Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng.

- Thực hiện đại hội lấy phiếu giới thiệu bí thư cấp ủy trong số các đồng chí vừa trúng cử vào ban chấp hành đảng bộ khóa mới. Kết quả giới thiệu của đại hội để cấp ủy khóa mới tham khảo khi bầu bí thư cấp ủy. Trường hợp đại hội giới thiệu nhân sự khác với phương án nhân sự được duyệt thì báo cáo cấp ủy cấp trên cho ý kiến chỉ đạo trước khi bầu bí thư cấp ủy.

- Trường hợp danh sách bầu cử bí thư, phó bí thư cấp ủy không đúng với
đề án nhân sự đã được cấp ủy cấp trên trực tiếp thông qua thì cấp ủy kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy cấp trên trực tiếp (qua đồng chí trưởng ban tổ chức cấp ủy); sau khi có ý kiến chỉ đạo mới tiếp tục tiến hành bầu cử bí thư, phó bí thư hoặc dừng việc bầu cử bí thư, phó bí thư cấp ủy tại đại hội để tiếp tục chuẩn bị.

4. Cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự đại hội Đảng cấp trên

4.1. Đảng bộ Viện: Tiến hành đại hội đảng viên.

4.2. Chi bộ trực thuộc: Tiến hành đại hội đảng viên.

Đại hội bầu đại biểu chính thức theo số lượng được Ban Thường vụ Đảng ủy khối phân bổ và một số đại biểu dự khuyết (thay thế đại biểu chính thức vắng mặt) để tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; số lượng đại biểu dự khuyết do đại hội quyết định.

5. Thời gian tiến hành đại hội

- Thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ Viện không quá 01 ngày, hoàn thành trước ngày 20 tháng 3 năm 2020.

II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI.

1. Công tác chuẩn bị văn kiện đại hội      

- Trong tháng 01 năm 2020 hoàn thành dự thảo văn kiện đại hội.

- Đến 05/02/2020 hoàn thành việc lấy ý kiến góp ý của các nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, chuyên gia; Ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, cơ quan quản lý theo ngành dọc về mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng phát triển ngành, đoàn thể trong nhiệm kỳ tới, gắn kế hoạch phát triển đơn vị với định hướng phát triển của thành phố ... bằng các hình thức thích hợp, hiệu quả.

- Ban Thường vụ Đảng ủy khối xem xét, cho ý kiến trước ngày 10/02/2020.

2. Quy trình chuẩn bị nhân sự         

Việc thực hiện quy trình công tác nhân sự đối với các đồng chí tái cử cấp ủy và nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy như sau:

Đối với đảng bộ: Hoàn thành công tác nhân sự trước ngày 03/02/2020.

III. CÔNG TÁC NHÂN SỰ TRONG ĐẠI HỘI.

1. Ứng cử, đề cử và bầu cấp ủy        

  Ứng cử, đề cử và bầu cấp ủy trong đại hội được thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng, đồng thời chú ý một số điểm sau:

(1) Đoàn chủ tịch (chủ tịch) đại hội báo cáo về yêu cầu, số lượng cấp ủy khóa mới (theo chỉ đạo và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về khung số lượng cấp ủy viên ở mỗi chi bộ, đảng bộ). Đại hội thảo luận và biểu quyết số lượng cấp ủy khóa mới.

(2) Đoàn chủ tịch (chủ tịch) đại hội đề cử danh sách nhân sự do cấp ủy triệu tập đại hội giới thiệu ứng cử cấp ủy khóa mới.

(3) Đại hội thực hiện quyền ứng cử, đề cử cấp ủy khóa mới, việc ứng cử, đề cử thực hiện tại đại hội, không biểu quyết. Đoàn chủ tịch đại hội tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử báo cáo đại hội xem xét, quyết định.

(4) Đoàn chủ tịch (chủ tịch) đại hội báo cáo kết quả thảo luận, góp ý, giới thiệu về nhân sự, tổng hợp danh sách những người ứng cử, được đề cử và đề xuất những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo đại hội xem xét, quyết định. Những người ứng cử, được đề cử phải có trên 50% số đại biểu dự đại hội biểu quyết giới thiệu mới được đưa vào danh sách bầu cử cấp ủy khóa mới.

(5) Đoàn chủ tịch (chủ tịch) đại hội lập danh sách bầu cử, xin ý kiến biểu quyết của đại hội về số lượng, danh sách bầu cử.

(6) Đoàn chủ tịch (chủ tịch) đại hội giới thiệu danh sách ban kiểm phiếu, số lượng và danh sách ban kiểm phiếu do đại hội quyết định. Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

(7) Đại hội tiến hành bầu cấp ủy khóa mới theo Quy chế bầu cử trong Đảng; ban kiểm phiếu tiến hành kiểm số phiếu phát ra, thu vào, báo cáo đại hội; kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu cử cấp ủy khóa mới.

Trường hợp bầu lần thứ nhất chưa đủ số lượng cấp ủy khóa mới, có bầu tiếp hay không do đại hội xem xét, quyết định.

2. Tổ chức lấy ý kiến đại biểu đại hội giới thiệu nhân sự bí thư cấp ủy

Sau khi công bố kết quả bầu cử cấp ủy khóa mới, Đoàn chủ tịch đại hội lấy
ý kiến đảng viên giới thiệu nhân sự bí thư cấp ủy khóa mới trong số các đồng chí vừa trúng cử vào ban chấp hành đảng bộ. Ban kiểm phiếu của đại hội thu phiếu, kiểm phiếu, lập biên bản báo cáo với Đoàn chủ tịch đại hội và cấp ủy khóa mới. 

3. Bầu bí thư, phó bí thư và ủy ban kiểm tra của cấp ủy

3.1. Bầu bí thư, phó bí thư:

- Đoàn Chủ tịch hoặc chủ tịch hội nghị tiếp tục chủ trì đến khi bầu được bí thư cấp ủy. Cấp ủy khóa mới tiếp thu ý kiến của ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp, nghiên cứu kết quả giới thiệu bí thư cấp ủy tại đại hội và giới thiệu của cấp ủy triệu tập đại hội về nhân sự bí thư, phó bí thư cấp ủy khóa mới, thảo luận và tiến hành bầu cử chức danh bí thư, phó bí thư cấp ủy trong số các ủy viên ban thường vụ mới được bầu.

- Sau khi bầu được bí thư cấp ủy, đồng chí bí thư cấp ủy chủ trì hội nghị bầu phó bí thư cấp ủy.

3.3. Bầu ủy ban kiểm tra cấp ủy, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra:

  Đồng chí bí thư cấp ủy khóa mới chủ trì, cấp ủy khóa mới nghiên cứu dự kiến giới thiệu của cấp ủy triệu tập đại hội về nhân sự ủy ban kiểm tra, thảo luận và tiến hành bầu ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra theo Quy chế bầu cử trong Đảng.

4. Bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên

(1) Đoàn chủ tịch (chủ tịch) đại hội thông báo số lượng, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu đại biểu được cấp ủy cấp trên phân bổ. Xin ý kiến đại hội biểu quyết số lượng đại biểu dự khuyết.

(2) Đoàn chủ tịch (chủ tịch) giới thiệu nhân sự do cấp ủy triệu tập đại hội chuẩn bị.

(3) Đại hội thảo luận, thực hiện quyền ứng cử, đề cử tại hội trường.

(4) Đoàn chủ tịch (chủ tịch) đại hội báo cáo kết quả thảo luận, giới thiệu về nhân sự những người ứng cử, được đề cử làm đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên và trình đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu cử đoàn đại biểu.

Đoàn chủ tịch (chủ tịch) đại hội báo cáo đại hội thông qua việc điều chỉnh nhân sự ban kiểm phiếu (nếu có).

(5) Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

(6) Đại hội tiến hành bầu cử đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên theo Quy chế bầu cử trong Đảng; ban kiểm phiếu tiến hành kiểm số phiếu phát ra,
thu vào, báo cáo đại hội; kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu cử.

IV. QUY TRÌNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1 Phần nghi thức

- Chào cờ: hát Quốc ca, Quốc tế ca.

- Bầu đoàn Chủ tịch (chủ tịch) đại hội, đoàn thư ký (thư ký) đại hội,
ban thẩm tra tư cách đại biểu (nếu đã bầu ở phiên trù bị thì mời lên làm việc).

- Đoàn Chủ tịch (chủ tịch) đại hội trình bày diễn văn khai mạc đại hội,
tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội (chỉ giới thiệu đại biểu cấp trên tham dự đại hội có chức danh cao nhất, các đồng chí còn lại giới thiệu chung).

- Đảng ủy báo cáo tình hình đảng viên dự đại hội.

Đoàn chủ tịch (chủ tịch) đại hội xin ý kiến đại hội biểu quyết công nhận
tư cách đại biểu dự đại hội.

2 Phần nội dung

2.1. Đoàn chủ tịch (chủ tịch) đại hội trình bày báo cáo tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

2.2. Phát biểu của đại diện cấp ủy cấp trên (tùy điều kiện cụ thể để bố trí trình tự cho phù hợp)

2.3. Đoàn chủ tịch (chủ tịch) đại hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp ủy
cấp trên và định hướng nội dung đại hội cần tập trung thảo luận.

2.4. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện đại hội

- Dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp nhiệm kỳ 2020-2025.

- Các văn kiện nêu tại mục 1.2.1 phần này và dự thảo nghị quyết đại hội.

2.5. Đoàn thư ký (thư ký) đại hội báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của đại biểu hoặc đảng viên đối với dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp, sau đó đại hội tiếp tục thảo luận, góp ý bổ sung.

3. Bầu cấp ủy và bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên thực hiện theo Quy chế bầu cử trong Đảng và mục II của Kế hoạch này.

4. Chương trình bế mạc đại hội

- Đoàn thư ký (thư ký) đại hội trình bày biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết các chỉ tiêu của đại hội.

- Đoàn chủ tịch (chủ tịch) đại hội mời các đồng chí trúng cử cấp ủy
khóa mới và đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên ra mắt đại hội.

- Đoàn chủ tịch (chủ tịch) đại hội trình bày dự thảo nghị quyết đại hội,
đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua.

- Đoàn chủ tịch (chủ tịch) đại hội đọc diễn văn bế mạc.

- Chào cờ bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đảng ủy Viện

- Lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảngđẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác tư tưởng trong đảng bộ; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân; phát động các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020; lãnh đạo phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm lệch lạc, sai trái, ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực.

- Trong 07 ngày làm việc kể từ ngày bế mạc đại hội, cấp ủy khóa mới phải báo cáo lên Đảng ủy khối (qua Ban Tổ chức Đảng ủy khối, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối): các biên bản bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ (nơi có ban thường vụ), bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra. Trong 30 ngày làm việc kể từ ngày bế mạc đại hội, cấp ủy khóa mới tổ chức rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội; xây dựng quy chế làm việc, phân công công tác cho các cấp ủy viên; hoàn chỉnh các văn kiện đại hội và kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội. Trường hợp tiếp thu nội dung Nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên bổ sung sau.

Chuẩn bị văn kiện và nhân sự Đảng uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 gửi cho Đảng uỷ khối chậm nhất đến ngày 03/02/2020 để xin ý kiến.

Đại hội Đảng bộ Viện dự kiến tiến hành vào trung tuần tháng 3 năm 2020.

Giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tham mưu công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình chuẩn bị và diễn ra đại hội chi bộ, đảng bộ.

- Trong 07 ngày làm việc kể từ ngày bế mạc đại hội, cấp ủy khóa mới phải báo cáo lên Đảng ủy khối (qua Ban Tổ chức Đảng ủy khối, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối): các biên bản bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ (nơi có ban thường vụ), bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra. Trong 30 ngày làm việc kể từ ngày bế mạc đại hội, cấp ủy khóa mới tổ chức rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội; xây dựng quy chế làm việc, phân công công tác cho các cấp ủy viên; hoàn chỉnh các văn kiện đại hội và kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội. Trường hợp tiếp thu nội dung Nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên bổ sung sau.