VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Gặp mặt Hội hưu trí Viện QHTLMN năm mới 2017-Đinh Dậu


Trưởng phòng TCHC Nguyễn Công chào mừng Hội hưu trí, giới thiệu nội dung buổi gặp mặt

Viện trưởng Đỗ Đức Dũng thay mặt Viện cám ơn chúc mừng năm mới các cán bộ hưu trí  ViệnHội trưởng Hội hưu trí Nguyễn Xuân Phóng tóm tắt hoạt động của Hội hưu trí năm 2016