VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW8 (khóa XI)

Từ ngày 30/9 đến ngày 9/10/2013, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã họp Hội nghị lần thứ tám. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, xác đáng vào các dự thảo báo cáo, đề án, tờ trình, nghị quyết, kết luận. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí thông qua Quyết nghị gồm 2 nghị quyết, 2 kết luận cùng các nội dung khác:

Thứ nhất, Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

Thứ hai, Nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới;

Thứ ba,  kết luận về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”;

Thứ tư, Kết luận về việc hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua;

Thực hiện Kế hoạch số 37-KH/ĐUK ngày 30/12/2013 của Đảng ủy Khối cơ sở Bộ NN&PTNT về việc Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW8 (khóa XI), Đảng ủy Viện QHTL miền Nam tổ chức cho toàn thể đảng viên, cán bộ chủ chốt, cán bộ đoàn thể, công chức, viên chức và người lao động của Viện.

Đảng ủy đã mời đ/c Nguyễn Văn Dinh - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên huấn, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối, giới thiệu những nội dung cơ bản, những vấn đề cốt lõi trong các Nghị quyết và Kết luận của Nghị quyết trung ương 8 (Khóa XI).


Đảng ủy Viện QHTL miền Nam