VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Hội thảo Hoàn thiện công cụ hỗ trợ ra quyết định (DST) về thiết kế đê biển, bảo vệ đường bờ, khôi phục và trồng mới rừng ngập mặn

Trong 2 ngày 24-25/2/2017, Tổ chức GZ phối hợp với Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam tổ chức Hội thảo Hoàn thiện công cụ hỗ trợ ra quyết định liên quan đến các vấn đề thiết kế đê biển và bảo vệ đường bờ, khôi phục và trồng mới rừng ngập mặn.