VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Kế hoạch công tác của Đảng ủy Viện - Quý I năm 2017


Thứ sáu (06/01/2017): Các chi bộ tổng hợp kết quả đánh giá cán bộ đảng viên, nộp cho đ/c Ngọc tổng hợp.

Thứ Ba (10/01/2017): 08:00 Họp Đảng ủy về Kiểm điểm công tác năm 2016 của Đảng ủy và Đảng ủy viên. Thành phần: Đảng ủy, UBKT.

                                    13:30 Hội nghị cán bộ chủ chốt về Đánh giá phân loại cán bộ. Đ/c Ngọc chuẩn bị. Thành phần: Đảng ủy, BLĐ Viện, Trưởng các đơn vị, Chủ tịch CĐCS và Bí thư CĐTN.

Thứ Tư (11/01/2017): 09:00 Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ. 

                                   13:30 Họp Đảng ủy - BLĐ Viện về Đánh giá phân loại cán bộ, đảng viên. Thành phần: Đảng ủy, BLĐ Viện, UBKT.

Thứ Sáu (17/02/2017): 08:00 Họp Đảng ủy - Ban Lãnh đạo Viện. Thành phần: Đảng ủy, BLĐ Viện, UBKT.

Thứ Hai (13/03/2017): 13:30 Họp Đảng ủy. Thành phần: Đảng ủy, UBKT.

Thứ Sáu (30/03/2017): 08:00 Họp Đảng ủy - kỳ 3/2017. Thành phần: Đảng ủy.