VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Kế hoạch Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Kế hoạch số 12 - KH/ĐUV, ngày 03/4/2017 của Đảng uỷ Viện Quy hoạch Thuỷ lợi Miền Nam.


KẾ HOẠCH

Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2020

 

-         Căn cứ Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng và Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 06/10/2014 của Ban chấp hành Trung ương về một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng;

-         Căn cứ Văn bản số 270 - CV/ĐUK ngày 31/3/2017 của Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn đại hội chi bộ trực thuộc.

Đảng ủy Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam đề ra Kế hoạch Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020 như sau:

 I. NỘI DUNG

1.      Nội dung đại hội

-         Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm 2017-2020.

-         Thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

-         Bầu chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.

2.      Các văn kiện Đại hội

-         Báo cáo tổng kết hoạt động của chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017; Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

-         Báo cáo kiểm điểm của Bí thư, Phó Bí thư (có thể lồng ghép vào báo cáo tổng kết);

-         Dự thảo Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

3.      Công tác nhân sự và quy trình công tác nhân sự cấp uỷ

 3.1 Yêu cầu

-         Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cấp uỷ phải thực hiện đúng Điều lệ Đảng, quy chế, quy định của Đảng về công tác cán bộ. Giới thiệu nhân sự cấp uỷ nói chung phải căn cứ vào quy hoạch cán bộ, đồng thời chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có triển vọng về lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ để bầu tham gia cấp uỷ.

-         Về cơ bản công tác nhân sự cấp uỷ phải dựa trên quy hoạch cấp uỷ, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và những năm tiếp theo.

 3.2 Tiêu chuẩn cấp ủy viên

-         Là đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; đảm bảo sức khỏe đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ; có uy tín nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, có khả năng quy tụ cán bộ, đảng viên và vận động quần chúng; có quyết tâm đổi mới, nói đi đôi với làm.

-         Có trình độ đại học trở lên về chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ sơ cấp chính trị trở nên. Có xem xét tình hình thực tế của từng Chi bộ để vận dụng cho phù hợp.

 3.3 Cơ cấu cấp uỷ và độ tuổi cấp uỷ viên

-         Độ tuổi tham gia cấp uỷ, các đồng chí tham gia cấp uỷ lần đầu nói chung phải đủ tuổi tham gia 02 nhiệm kỳ, ít nhất cũng trọn 01 nhiệm kỳ. Những đồng chí được giới thiệu tái ứng cử nói chung phải đủ tuổi công tác trọn 01 nhiệm kỳ, ít nhất cũng đủ 1/2 nhiệm kỳ (15 tháng). Tính đến thời điểm tháng 9/2017.

-         Đồng chí Bí thư cấp uỷ phải là Trưởng, Phó các đơn vị hoặc trong quy hoạch cấp uỷ, quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020.

-         Chú ý cơ cấu các đồng chí đã tham gia cấp ủy nhiệm kỳ trước tham gia cấp ủy khóa mới nhằm đảm bảo tính liên tục, kế thừa và kinh nghiệm công tác.

-         Đồng chí Bí thư chi bộ còn thời gian công tác ít nhất 01 nhiệm kỳ; Phó bí thư, chi ủy viên bảo đảm ít nhất 02 nhiệm kỳ (để trong chi ủy có tính kế thừa).

3.4 Số lượng cấp uỷ viên và phó bí thư cấp uỷ

+ Chi bộ có 3-4 đảng viên chính thức: Chỉ bầu Bí thư chi bộ (bầu trực tiếp).

+ Chi bộ có 5-8 đảng viên chính thức: Bầu Bí thư và Phó Bí thư chi bộ (nếu cần).

+ Chi bộ có từ 09 đảng viên chính thức: Bầu Chi ủy, sau đó bầu Bí thư, Phó Bí thư.

3.4 Thực hiện bầu cử có số dư

Theo quy định của Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng, danh sách bầu cử cấp uỷ mỗi cấp như sau:

- Trường hợp cần bầu lấy số lượng 01 người thì danh sách bầu cử là 02 người; bầu lấy số lượng 02 người thì danh sách bầu cử là 03 người; bầu lấy số lượng từ 03 người trở lên thì danh sách bầu cử có số dư tối đa không quá 1/3 số lượng cần bầu.

- Trường hợp bầu lấy số lượng 01 người thì danh sách bầu cử tối đa là 2 người; trong đó cấp ủy triệu tập đại hội chỉ nên lựa chọn giới thiệu 1 người.

- Khi cấp ủy triệu tập đại hội đề cử 01 người và tại đại hội không có người ứng cử, được đề cử thêm thì đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu cử.

- Trường hợp danh sách do cấp ủy triệu tập đại hội  đề cử và tại đại hội có người ứng cử, được đề cử thêm vượt quá 02 người thì đoàn chủ tịch lấy phiếu xin ý kiến đại hội  về người ứng cử, được đề cử thêm tại đại hội  để lựa chọn nhân sự lập danh sách bầu cử tối đa là 02 người.

II. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ

1.      Các bước tiến hành Đại hội:

-         Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca);

-         Thông qua chương trình, quy chế làm việc;

-         Bầu đoàn chủ tịch, thư ký (đại hội đảng viên không bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu mà chỉ cấp ủy triệu tập báo cáo trước đại hội tình hình đảng viên tham dự đại hội);

-         Đọc diễn văn khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

-         Báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội;

-         Đọc báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017; Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020;

-         Thảo luận báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới của chi bộ;

-         Phát biểu ý kiến của đại diện cấp uỷ cấp trên (tuỳ điều kiện cụ thể để bố trí trình tự cho phù hợp);

-         Thực hiện bầu cử cấp uỷ mới (bầu tổ kiểm phiếu và thực hiện theo đúng quy trình, quy định hiện hành của Bộ Chính trị);

-         Thông qua nghị quyết đại hội và chương trình hành động;

-         Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca). 

2.      Trang trí khánh tiết và tuyên truyền:

2.1. Trang trí đại hội (nhìn từ dưới lên).

-         Trên cùng là khẩu hiệu:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM”.

-         Cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tượng hoặc ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh (bài trí, sắp xếp theo cách thức truyền thống). 

-         Dưới là tiêu đề đại hội chi bộ:

ĐẢNG BỘ VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

         Đại hội chi bộ ……………

 Nhiệm kỳ 2017 – 2020

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng 8  năm 2017 

(Phòng Hành chính - Tổ chức có trách nhiệm in cho các chi bộ trên khổ giấy A0)

2.2. Tuyên truyền

-         Khuyến khích cán bộ, đảng viên viết bài tuyên truyền trên website của Viện.

-         Tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua thiết thực chào mừng đại hội các chi bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị.

3.      Quy trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội chi bộ:

3.1. Bước 1:  hoàn thành trước ngày 30/6/2017

-         Bí thư, Phó bí thư căn cứ Kế hoạch của Đảng ủy dự thảo nội dung kế hoạch đại hội, dự kiến phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên (với các bộ phận có nhiều đảng viên có thể lập các tổ: nội dung -  nhân sự, lễ tân – hậu cần, trang trí khánh tiết, tuyên truyền cho đại hội).

-         Chi bộ phổ biến văn bản chỉ đạo đại hội chi bộ của Đảng ủy và lấy ý kiến của các đảng viên trong chi bộ về dự thảo kế hoạch tổ chức đại hội và phân công nhiệm vụ cho các đảng viên trong chi bộ.

-         Chi ủy viên, cá nhân đảng viên chuẩn bị các nội dung theo kế hoạch và sự phân công của chi bộ.

3.2. Bước 2: 01-31/7/2017

-         Hội nghị trù bị (mời đảng ủy viên phụ trách tham dự) lấy ý kiến cho các nội dung mà chi ủy viên, đảng viên chuẩn bị và đóng góp ý kiến cho nhân sự đại hội.

-         Chi ủy, chi bộ hoàn thiện các văn bản (sau khi có ý kiến của chi bộ) và trình xin ý kiến Đảng ủy và Đảng ủy viên phụ trách chi bộ (văn bản trình gồm: Dự thảo báo cáo chính trị, dự kiến phương án nhân sự đại hội, kế hoạch và chương trình đại hội).

-         Đảng ủy và Đảng ủy viên phụ trách chi bộ đóng góp ý kiến và duyệt các văn bản của chi bộ. Chi bộ nào chuẩn bị nội dung văn bản chưa đạt yêu cầu phải chuẩn bị lại. Đại hội chi bộ chỉ được tiến hành khi các văn bản và các công tác chuẩn bị đạt yêu cầu đề ra.

-         Các chi uỷ sau khi chuẩn bị văn kiện đại hội và phương án nhân sự tham gia cấp uỷ, đảng viên phụ trách công tác kiểm tra nhiệm kỳ 2017-2020 phải báo cáo với Đảng uỷ (đ/c Bùi Ngọc tiếp nhận, tổng hợp), khi được Đảng uỷ đồng ý mới tiến hành đại hội. Thời gian gửi báo cáo về Đảng uỷ Viện chậm nhất là 20/7/2017.

-         Đảng viên phụ trách công tác:

+ Chi bộ chỉ có Bí thư, Phó Bí thư: Đồng chí Bí thư, Phó Bí thư kiêm nhiệm.

+ Chi bộ có chi uỷ: phân công một đồng chí trong cấp uỷ.

Sau khi tiếp nhận báo cáo, nếu Đảng uỷ đồng ý với nội dung văn kiện và phương án nhân sự do hội nghị chi uỷ giới thiệu và không có ý kiến chỉ đạo khác thì văn kiện và phương án nhân sự được báo cáo tại đại hội, nếu Đảng uỷ có ý kiến chỉ đạo khác thì chi uỷ tiếp thu, thảo luận và hoàn chỉnh lần cuối văn kiện và phương án nhân sự trình đại hội. Thời gian hoàn thiện trước ngày 31/7/2017.

3.3. Bước 3: Tiến hành Đại hội từ 01-31/8/2017

Đại hội chi bộ được tổ chức không quá 01 ngày.

+ Bầu Đoàn chủ tịch chủ trì đại hội (Đoàn chủ tịch phân công cá nhân điều hành đại hội theo kịch bản chương trình chi tiết);

+ Bí thư giới thiệu thư ký đại hội để phiên thứ hai của đại hội biểu quyết;

+ Thông qua nội quy của đại hội;

+ Tiến hành theo chương trình (phần II, mục 1).

3.4. Bước 4: 01-30/9/217

-         Chậm nhất, sau đại hội 4 ngày, họp chi ủy phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí chi ủy viên. Chi bộ hoàn thiện các hồ sơ đại hội gồm: Báo cáo chính trị, Nghị quyết đại hội; biên bản bầu cử và danh sách trích ngang của chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, Đảng viên làm công tác kiểm tra gửi Đảng ủy Viện.

-         Ngay sau khi có kết quả bầu cử, đồng chí Bí thư mới đã có quyền ký các văn bản với vai trò Bí thư chi bộ. Chậm nhất 10 ngày, Bí thư nhiệm kỳ 2015 – 2017 phải bàn giao đầy đủ công việc cho Bí thư mới trúng cử.

-         Chậm nhất ngày 10/9/2017 Đảng ủy ra quyết định công nhận chi ủy và các chức danh kèm theo, hoàn thiện hồ sơ kết quả Đại hội.

4.      Cơ sở vật chất tổ chức đại hội:

-         Phòng họp: Các chi bộ cần đăng ký với Phòng Hành chính – Tổ chức để sắp xếp lịch bố trí hội trường.

-         Băng, đĩa, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẩu hiệu:  Đảng ủy sẽ phối hợp với phòng Hành chính - Tổ chức để thống nhất trang trí khánh tiết chung cho các chi bộ.

-         Kinh phí hỗ trợ: Trích nguồn kinh phí Đảng hỗ trợ mỗi đảng viên của chi bộ tham dự đại hội chi bộ 50.000 đồng/người. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đảng ủy Viện:

-         Chỉ định Chi bộ Kế hoạch – Tổ chức – Tài chính  tổ chức đại hội điểm trước ngày 05/8/2017.

-         Xây dựng lịch duyệt văn bản đại hội các chi bộ, phân công Đảng ủy viên dự và chỉ đạo đại hội các chi bộ.

-         Giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tham mưu công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình chuẩn bị và diễn ra đại hội chi bộ.

2. Các đồng chí đảng ủy viên được phân công phụ trách các chi bộ có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, giúp các chi bộ tổ chức đại hội theo văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy và kế hoạch của chi bộ đề ra; bố trí thời gian dự đại hội chi bộ và báo cáo tình hình chuẩn bị và kết quả đại hội cho Đảng ủy Viện.

 3. Các chi bộ căn cứ Kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017 của Đảng ủy Viện, xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ đảm bảo yêu cầu, đúng tiến độ, đạt hiệu quả; đăng ký thời gian tổ chức đại hội cho Đảng ủy trước ngày 31/7/2017 để Đảng ủy Viện xây dựng lịch cho các chi bộ đại hội.