VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa GIZ và Viện QHTLMN (SIWRP)


Ngày 4/4/2017, tại trụ sở của Viện Quy hoạch Thuỷ lợi Miền Nam, Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) và Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam (SIWRP) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm mục đích xây dựng khung phối hợp và nhận thức chung cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên nhằm tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược liên quan đến nhiệm vụ chính của các bên trong quá trình lập quy hoạch. 

Mục tiêu của quan hệ hợp tác này là nhằm thiết lập cơ chế trao đổi công việc liên tục, tạo ra sự đồng thuân hơn nữa trong các lĩnh vực:
- Quy hoạch bảo vệ vùng bờ tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long;
- Quy hoạch không gian và quy hoạch vùng tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long;
- Quản lý nước và quy hoạch thủy lợi, mô hình hóa thủy lợi / thủy văn;
- Kiểm soát lũ và quy hoạch phòng chống lũ;
- Thu thập, quản lý, giám sát và đánh giá số liệu. 

Ngoài ra, quan hệ hợp tác này còn nhằm nâng cao vai trò và vị thế của SIWRP với tư cách là cơ quan thực hiện trực thuộc Bộ NN&PTNT thông qua tăng cường năng lực cho Viện trong các lĩnh vực nêu trên.