VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Lịch làm việc Ban lãnh đạo Viện - Tuần 51 (từ 12/12-16/12/2016)

Tuần 51 từ ngày 12/12/2016 đến ngày 16/12/2016)

Lãnh đạo Viện

Ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

 

 Đỗ Đức Dũng

 

Thứ hai

5/12/2016

Sáng

07:30-8:30

Họp giao ban

Lãnh đạo các

P. Họp nhỏ

8:30-9:30

Họp hội đồng lương

Hội đồng lương

P. Họp nhỏ

Chiều

13.00-16.30

Làm việc bình thường

 

Viện

Thứ ba

6/12/2016

Sáng

07:30-12:00

Làm việc bình thường

 

Viện

Chiều

13:00-16:30

Làm việc bình thường

 

Viện

Thứ tư

7/12/2016

Sáng

07:30-12:00

Làm việc bình thường

 

Viện

Chiều

13:00-16:30

Làm việc bình thường

 

Viện

Thứ năm

8/12/2016

Sáng

07:30-12:00

Làm việc bình thường

 

Viện

Chiều

13:00-16:30

Làm việc bình thường

 

Viện

Thứ sáu

9/12/2016

Sáng

07:30-12:00

Làm việc bình thường

 

Viện

Chiều

13:00-16:30

Làm việc bình thường

 

Viện

Phó Viện trưởng

 

 Lương Quang Xô

 

Thứ hai

5/12/2016

Sáng

07:30-8:30

Họp giao ban

 

P. Họp nhỏ

Chiều

13.00-16.30

Làm việc bình thường

 

Viện

Thứ ba

6/12/2016

Sáng

07:30-12:00

Làm việc bình thường

 

Viện

Chiều

13:00-16:30

Làm việc bình thường

 

Viện

Thứ tư

7/12/2016

Sáng

07:30-12:00

Làm việc bình thường

 

Viện

Chiều

13:00-16:30

Làm việc bình thường

 

Viện

Thứ năm

8/12/2016

Sáng

07:30-12:00

Làm việc bình thường

 

Viện

Chiều

13:00-16:30

Làm việc bình thường

 

Viện

Thứ sáu

9/12/2016

Sáng

07:30-12:00

Làm việc bình thường

 

Viện

Chiều

13:00-16:30

Làm việc bình thường

 

Viện

Phó Viện trưởng

 

 Đặng Thanh Lâm

 

Thứ hai

5/12/2016

Sáng

07:30-8:30

Học lớp Quản lý Khoa học Công nghệ

 

Số 45 Đinh Tiên Hoàng

Chiều

13.00-16.30

Học lớp Quản lý Khoa học Công nghệ

 

 

Thứ ba

6/12/2016

Sáng

07:30-12:00

Học lớp Quản lý Khoa học Công nghệ

 

Số 45 Đinh Tiên Hoàng

Chiều

13:00-16:30

Học lớp Quản lý Khoa học Công nghệ

 

Số 45 Đinh Tiên Hoàng

Thứ tư

7/12/2016

Sáng

07:30-12:00

Học lớp Quản lý Khoa học Công nghệ

 

Số 45 Đinh Tiên Hoàng

Chiều

13:00-16:30

Học lớp Quản lý Khoa học Công nghệ

 

Số 45 Đinh Tiên Hoàng

Thứ năm

8/12/2016

Sáng

07:30-12:00

Học lớp Quản lý Khoa học Công nghệ

 

Số 45 Đinh Tiên Hoàng

Chiều

13:00-16:30

Học lớp Quản lý Khoa học Công nghệ

 

Số 45 Đinh Tiên Hoàng

Thứ sáu

9/12/2016

Sáng

07:30-12:00

Học lớp Quản lý Khoa học Công nghệ

 

Số 45 Đinh Tiên Hoàng

Chiều

13:00-16:30

Học lớp Quản lý Khoa học Công nghệ

 

Số 45 Đinh Tiên Hoàng