VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Liên kết website

TT

Trang web

Địa chỉ web

Nội dung tham khảo

1

Chính phủ

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/trangchu

Các thông tin chung, tổng hợp về hoạt động của Chính phủ

2

Văn bản pháp luật từ trang web chính phủ

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban

Văn bản pháp luật chung

3

Trang web Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn         

http://www.mard.gov.vn/Pages/home.aspx

http://www.omard.gov.vn/site//vi-VN/46/omard.aspx


Các thông tin chung, tổng hợp về hoạt động của Bộ Nông nghiệp

4

Văn bản pháp luật từ trang Bộ Nông nghiệp và PTNT 

http://law.omard.gov.vn/

Văn bản pháp luật liên quan đến nông nghiệp, thủy lợi,…

5

Số liệu thống kê từ trang Bộ Nông nghiệp và PTNT 

http://www.mard.gov.vn/Pages/statisticreport.aspx?TabId=thongke

Số liệu thống kê về nông nghiệp

6

Tổng cục Thủy lợi  

http://www.tongcucthuyloi.gov.vn/

Các hoạt động của Tổng cục Thủy lợi

7

Văn bản pháp luật từ trang Tổng cục Thủy lợi                

http://www.tongcucthuyloi.gov.vn/He-thong-van-ban/  

Văn bản pháp luật, quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẫn, hướng dẫn liên quan đến thủy lợi

8

Tổng cục Thống kê  

https://gso.gov.vn 

Số liệu thống kê về kinh tế xã hội, sử dụng đất,…

9

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

http://www.nchmf.gov.vn

Kết quả dự báo khí tượng thủy văn

10

Ủy ban sông Mê Công Việt Nam

 http://vnmc.gov.vn/NationCommission/11.aspx

 

11

Ủy hội sông Mê Công

http://www.mrcmekong.org/

Các hoạt động của Ủy hội sông Mê Công quốc tế. Trang web cung cấp nhiều thông tin liên quan đến các hoạt động của của các quốc gia trong Ủy hội gồm Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam liên quan đến lưu vực sông Mê Công.

12

Dự báo lũ của Ủy hội Mê Công

http://ffw.mrcmekong.org/about.htm

Cung cấp thông tin về dự báo lũ trên hệ thống sông Mê Công.