VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế

I. Chức năng, nhiệm vụ

    1. Tham mưu xây dựng chiến lược, phương hướng và kế hoạch hoạt động đào tạo và hợp tác quốc tế;

    2. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về điều tra, quy hoạch thủy lợi, quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn theo quy định của pháp luật;

    3. Giám sát, quản lý các nhiệm vụ, chương trình, dự án hợp tác quốc tế;

    4. Tổ chức liên kết với với các tổ chức quốc tế nhằm đẩy mạnh triển khai khoa học công nghệ về các lĩnh vực thủy lợi và môi trường; nâng cao năng lực và thúc đẩy phát triển sự nghiệp khoa học công nghệ của Viện trong quá trình hội nhập;

    5. Tư vấn, thực hiện, làm cầu nối cho Viện và các đơn vị chuyên môn thuộc Viện với các tổ chức quốc tế trong các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ;       

    6. Hợp tác, tổ chức các hội thảo, hội nghị quốc tế trong lĩnh vực thủy lợi, môi trường;      

    7. Hợp tác đào tạo sau đại học với các Viện, trường đại học nước ngoài;

    8. Phối hợp với phòng Tổ chức, Hành chính quản lý các đoàn khách quốc tế đến làm việc, học tập, nghiên cứu tại Viện theo kế hoạch hợp tác;

    9. Phối hợp thực hiện các chương trình đào tạo ngoại ngữ nâng cao và chuyên ngành cho cán bộ viên chức của Viện;

    10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.