VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Phòng Địa hình - Địa chất

I. Chức năng, nhiệm vụ

    1. Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, theo yêu cầu và kế hoạch của các dự án;

    2. Thu thập tài liệu cơ bản, tính toán và lập các báo cáo về địa hình, địa chất phục vụ các dự án thiết kế quy hoạch, xây dựng thủy lợi, quản lý lưu vực sông, vùng lãnh thổ, điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, báo cáo đầu tư, thiết kế kỹ thuật - thi công - tổng dự toán;

    3. Lập các báo cáo địa hình, địa chất, địa chất công trình, địa chất thủy văn có liên quan đến phát triển thủy lợi, phát triển tài nguyên nước vùng, lãnh thổ theo kế hoạch;

    4. Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất; điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất theo vùng/lưu vực sông, địa phương;

    5. Lập quy hoạch phân bổ tài nguyên nước dưới đất, quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước dưới đất và quy hoạch phòng chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra theo vùng/lưu vực sông, địa phương;

    6. Nghiên cứu đánh giá về trữ lượng nước dưới đất theo không gian và thời gian trên từng vùng/lưu vực sông phục vụ cho nghiên cứu bảo vệ và phát triển lâu bền tài nguyên nước dưới đất và lưu vực sông;

    7. Lập đề cương và tham gia các dự án điều tra cơ bản liên quan;

    8. Thí nghiệm địa kỹ thuật và vật liệu xây dựng;

    9. Thực hiện hoặc tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ và các dự án hợp tác quốc tế;

    10. Tham gia đào tạo, tập huấn chuyên ngành khảo sát công trình xây dựng về địa hình và địa chất;

    11. Cập nhật và quản lý ngân hàng dữ liệu địa hình, địa chất.

II. Ban Lãnh đạo phòng

1. Trưởng phòng: ThS. Phạm Văn Mạnh

    

    Email: ManhSIWRP@yahoo.com; ManhSIWRP@gmail.com

   

2. Phó Trưởng phòng: KS. Vũ Đình Nguyễn

    Email: NguyenSIWRP@gmail.com

    Nhiệm vụ chính: Khảo sát, nghiên cứu và lập báo cáo khảo sát địa hình công trình.