VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Phòng Kế hoạch - Tài chính

I. Chức năng, nhiệm Vụ:

   1. Phối hợp các đơn vị thuộc Viện xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

   2. Phối hợp các đơn vị xây dựng đề cương, dự toán các dự án do Viện thực hiện, tham gia báo cáo trình duyệt đề cương, dự toán, đàm phán ký kết, nghiệm thu các hợp đồng kinh tế;

   3. Hỗ trợ Ban Lãnh đạo Viện phân bổ kế hoạch cho các đơn vị, theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện để báo cáo Ban Lãnh đạo Viện; 

   4. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của từng thời kỳ, từng đơn vị, từng lĩnh vực công tác để tổng hợp báo cáo và nghiên cứu đề xuất các giải pháp, kiến nghị cần thiết nhằm bảo đảm hoàn thành kế hoạch chung của Viện;

   5. Tổ chức báo cáo định kỳ, giai đoạn và báo cáo trình duyệt các cấp; hướng dẫn lập hồ sơ dự án theo đúng quy cách và nộp sản phẩm theo quy định;

   6. Tham gia chuẩn bị dự thảo báo cáo sơ kết, tổng kết và các báo cáo đột xuất do Ban Lãnh đạo Viện giao;

   7. Tham gia thực hiện các quy chế quản lý kinh tế nội bộ; thường trực Hội đồng Kinh tế của Viện;

   8. Tham gia Ban kiểm tra chất lượng kỹ thuật các sản phẩm dự án, đề tài do Viện thực hiện.

   9. Tổng hợp các dự án quy hoạch đã được lập theo lưu vực sông, theo vùng, qua từng thời kỳ ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, miền Đông Nam Bộ và phụ cận. Đánh giá hiệu quả và tồn tại, đề xuất với Viện nghiên cứu rà soát, bổ sung, lập lại cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

  10. Tham gia nghiên cứu xây dựng quy trình, tiêu chuẩn, quy cách lập hồ sơ thiết kế quy hoạch, phối hợp quản lý thông tin khoa học kỹ thuật;

   11. Tham gia công tác đấu thầu các dự án do Viện thực hiện;

   12. Giúp Ban Lãnh đạo Viện thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật liên quan đến hoạt động tài chính kế toán của đơn vị;

   13. Chịu trách nhiệm cùng với Viện trưởng quản lý toàn bộ tài chính của Viện;     

   14. Căn cứ vào nguồn và nhu cầu kinh phí trong năm, lập kế hoạch giải ngân để đảm bảo đủ kinh phí phục vụ kịp thời các hoạt động của Viện;

   15. Thực hiện thu và chi tài chính đúng theo chế độ, chính sách của Nhà nước và quy chế của Viện; quản lý việc sử dụng kinh phí các dự án, định kỳ báo cáo Viện trưởng và thông báo đến các phòng có liên quan để có kế hoạch đôn đốc nghiệm thu sản phẩm, chống thâm hụt ngân sách; làm thủ tục và thanh quyết toán với Bộ và các chủ đầu tư theo quy định và chế độ chính sách hiện hành;

   16. Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc chi tiêu của các đơn vị trong Viện; tham mưu cho Ban Lãnh đạo Viện trong các hoạt động chi tiêu, nhằm phát huy cao nhất hiệu quả đồng vốn;

   17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Lãnh đạo Viện giao.


II. Ban lãnh đạo phòng

1. Trưởng phòng: Nguyễn Trần Huy Tuấn

                                 


    Email: huytuan1510@yahoo.com

2. Phó trưởng phòng: Nhữ Ngọc Quế


       Email: nhungocque@yahoo.com.vn

3. Phó trưởng phòng:  Tô Hà Thắng

 

        Email: adonisvn9999@yahoo.com