VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

I. Chức năng, nhiệm Vụ:

    1. Cùng với các đơn vị thuộc Viện xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

    2 . Tổ chức công tác xây dựng đề cương các dự án liên quan đến lĩnh vực thủy lợi, tài nguyên nước, môi trường và phát triển nông thôn. Tổ chức việc báo cáo trình duyệt đề cương, dự toán. Tham gia đàm phán ký kết, nghiệm thu các hợp đồng kinh tế;

    3. Giúp Lãnh đạo Viện phân bổ kế hoạch cho các đơn vị thực hiện. Theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án, phát hiện, báo cáo những khó khăn vướng mắc nảy sinh để Lãnh đạo Viện kịp thời giải quyết; 

    4. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của từng thời kỳ, từng đơn vị, từng lĩnh vực công tác của Viện để tổng hợp báo cáo và nghiên cứu đề xuất các giải pháp, các kiến nghị cần thiết nhằm bảo đảm hoàn thành kế hoạch công tác chung của Viện;

    5. Tổ chức báo cáo định kỳ, giai đoạn và báo cáo trình duyệt các cấp; hướng dẫn lập hồ sơ dự án theo đúng quy cách và nộp sản phẩm theo quy định;

    6. Chuẩn bị dự thảo báo cáo sơ kết, tổng kết và các báo cáo đột xuất do Lãnh đạo Viện giao;

    7. Tổ chức thực hiện các quy chế quản lý kinh tế nội bộ; thường trực Hội đồng Kinh tế của Viện;

    8. Thường trực Ban kiểm tra chất lượng kỹ thuật các sản phẩm dự án, đề tài do Viện thực hiện. Tham gia thẩm định các dự án Quy hoạch thủy lợi do các địa phương và các cơ quan khác lập theo quyết định của Bộ;

    9. Tổng hợp các dự án quy hoạch đã được lập theo lưu vực sông, theo vùng, qua từng thời kỳ ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Miền Đông Nam Bộ và phụ cận. Đánh giá hiệu quả và tồn tại, đề xuất với Viện nghiên cứu rà soát, bổ sung, lập lại cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

    10.Tham gia nghiên cứu xây dựng quy trình, tiêu chuẩn, quy cách lập hồ sơ thiết kế quy hoạch. Quản lý thông tin khoa học kỹ thuật;

    11. Tổ chức công tác đấu thầu các dự án liên quan đến lĩnh vực thủy lợi, tài nguyên nước, môi trường và phát triển nông thôn;

    12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

II. Ban lãnh đạo phòng

1. Trưởng phòng: Phạm Anh Tuấn

                                 

    Điện thoại di động: 0913691934

    Email: panhtuan1959@yahoo.com

2. Phó trưởng phòng: Nhữ Ngọc Quế


    Điện thoại di động: 0989011345

    Email: nhungocque@yahoo.com.vn

3. Phó trưởng phòng:  Tô Hà Thắng

 

    Điện thoại di động: 0937869999

    Email: adonisvn9999@yahoo.com