VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Phòng Quy hoạch Thủy lợi Đồng bằng sông Cửu Long

I. Chức năng, nhiệm vụ

    1. Lập chiến lược phát triển thủy lợi, quy hoạch thủy lợi cho toàn quốc, liên vùng, liên lưu vực;

    2. Lập quy hoạch thủy lợi lưu vực sông phục vụ khai thác tổng hợp nguồn nước;

    3. Lập quy hoạch thủy lợi chi tiết cho lưu vực sông, vùng lãnh thổ, địa phương và hệ thống thủy lợi;

    4. Lập quy hoạch thủy lợi phục vụ phòng, chống thiên tai, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối;

    5. Lập quy hoạch thủy lợi chống ngập cho đô thị, vùng dân cư;

    6. Lập quy hoạch khu dân cư vượt lũ, hệ thống giao thông nông thôn kết hợp bờ bao, đê bao; Quy hoạch đê biển, đê sông;

    7. Lập quy hoạch cấp nước, thoát nước cho đô thị, khu dân cư tập trung;

    8. Lập quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Quy hoạch hạ tầng nông thôn; Quy hoạch nông nghiệp; Quy hoạch nông thôn mới; Quy hoạch trạm bơm điện;

    9. Lập quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước (nước mặt, nước dưới đất) theo vùng/lưu vực sông, địa phương;

    10. Thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ và các cấp ở địa phương;

    11. Thẩm định các dự án quy hoạch thủy lợi, phát triển nguồn nước và các quy hoạch, dự án khác;

    12. Lập dự án đầu tư/báo cáo đầu tư, thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công các công trình thủy lợi, các công trình phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, công trình hạ tầng đô thị và nông thôn, bảo vệ môi trường nước;   

    13. Thường trực Văn phòng Ban quản lý quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Cửu Long;

    14. Thường trực các Văn phòng Ban quản lý hệ thống thủy lợi;

    15. Thực hiện các dự án hợp tác quốc tế do Viện trưởng giao;

    16. Thực hiện các dự án, đề tài và nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

II. Ban lãnh đạo phòng

1. Trưởng phòng: Bùi Ngọc


    Email: buingoc76@yahoo.com

2. Phó trưởng phòng: Trần Quang Thọ


   Email: tranquangtho41c@gmail.com

 

3. Phó trưởng phòng: Trần Duy An


    Email: duyan0106@yahoo.com