VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Phòng Tài chính - Kế toán

I. Chức năng, nhiệm vụ

    1. Giúp Viện trưởng thực hiện nghiêm chỉnh Luật kế toán;

    2. Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ tài chính của Viện ở tất cả các nguồn thu và các mặt chi tiêu; mở đủ các sổ sách kế toán theo quy định. Mở các tài khoản với Ngân hàng và Kho bạc theo quy định hiện hành của Nhà nước;

    3. Căn cứ vào kinh phí được cấp từ Ngân sách Nhà nước, kinh phí thu được từ các hợp đồng kinh tế và các khoản thu khác, lập kế hoạch giải ngân với Ngân hàng và Kho bạc để đảm bảo đủ kinh phí phục vụ kịp thời các hoạt động của Viện;

    4. Thực hiện thu và chi tài chính đúng các khoản mục danh mục trong các dự án theo chế độ, chính sách của Nhà nước và quy chế của Viện; quản lý việc sử dụng kinh phí các dự án, định kỳ báo cáo Viện trưởng và thông báo đến các phòng có liên quan để có kế hoạch đôn đốc nghiệm thu sản phẩm, chống thâm hụt Ngân sách; thanh, quyết toán chứng từ kịp thời và có hiệu quả;

    5. Theo dõi thu, chi tài chính đúng chế độ; định kỳ tổng hợp báo cáo lãnh đạo Viện để có cơ sở điều chỉnh vốn; làm thủ tục và thanh quyết toán với Bộ và các chủ đầu tư theo quy định và chế độ chính sách hiện hành;

    6. Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc chi tiêu của các đơn vị trong Viện; tham mưu cho Viện trưởng trong các hoạt động chi tiêu, nhằm phát huy cao nhất hiệu quả đồng vốn;

    7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

II. Ban lãnh đạo phòng

1. Phó trưởng phòng - phụ trách phòng: Nguyễn Trần Huy Tuấn

   Điện thoại di động: 

   Email: huytuan1510@yahoo.com