VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Phòng Thủy văn - Nguồn nước

I. Chức năng, Nhiệm vụ

    1. Điều tra, khảo sát, đo đạc và phân tích các yếu tố thủy văn, hải văn, phù sa, bùn cát và hình thái sông ngòi, bờ biển phục vụ các dự án thiết kế quy hoạch thủy lợi; tổ chức thực hiện các dự án điều tra cơ bản có liên quan đến thủy văn-nguồn nước;
    2. Thu thập tài liệu cơ bản, tính toán và viết các báo cáo chuyên đề thủy văn, nguồn nước phục vụ các dự án thiết kế quy hoạch thủy lợi, quản lý lưu vực sông và chiến lược phát triển thủy lợi, nghiên cứu khoa học, báo cáo đầu tư, thiết kế kỹ thuật - thi công - tổng dự toán theo yêu cầu của các dự án;
    3. Lập các báo cáo thủy văn, nguồn nước có liên quan đến phát triển thủy lợi, phát triển tài nguyên nước vùng, lưu vực và lãnh thổ theo kế hoạch;  
    4. Lập quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước mặt theo vùng, lưu vực sông, địa phương;
    5. Nghiên cứu đánh giá về trữ lượng nước mặt và nước ngầm theo không gian và thời gian trên từng lưu vực sông, diễn biến và khả năng cạn kiệt nguồn nước, đánh giá tình hình và diễn biến lũ, xâm nhập mặn, chua phèn... và các thiên tai khác do nước gây ra phục vụ cho bảo vệ, khai thác, sử dụng và phát triển lâu bền tài nguyên nước và lưu vực sông;
    6. Tổ chức thực hiện và tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế do Lãnh đạo Viện giao;
    7. Tham gia đào tạo, tập huấn chuyên ngành khảo sát kỹ thuật thủy văn, mô hình thủy văn và các phương pháp thủy văn trong quy hoạch và thiết kế công trình thủy lợi;
    8. Cập nhật và quản lý ngân hàng dữ liệu khí tượng, thủy văn; 
    9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

II. Ban Lãnh đạo phòng

1. Trưởng phòng: Nguyễn Khắc Tỉnh


    Email: nguyenkhactinh1976@yahoo.com