VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Phòng Tổ chức - Hành chính

I. Chức năng, nhiệm vụ

    1. Giúp và tham mưu cho Viện trong quản lý và điều hành tổ chức bộ máy của Viện theo phân cấp hiện hành; xây dựng Viện hoạt động kỷ cương, nề nếp;

    2. Giúp Viện trưởng quản lý hồ sơ, cán bộ, viên chức và người lao động (CBVC và NLĐ). Thực hiện công tác quản lý, đánh giá CBVC và NLĐ để sắp xếp, bố trí sử dụng CBVC và NLĐ đúng người, đúng việc, hợp lý và có hiệu quả, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Bộ giao;           

    3. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch: đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, tuyển dụng cán bộ trình Viện trưởng phê duyệt, nhằm sử dụng và phát triển năng lực cán bộ, xây dựng Viện ngày một đổi mới và phát triển;              

    4. Giúp Viện trưởng quản lý và thực hiện các chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước và các nội quy, quy chế của Viện đối với CBVC và NLĐ, như chế độ làm việc, nghỉ ngơi, học tập, lao động, tiền lương, các chế độ bảo hiểm, chính sách xã hội,...;         

    5. Thực hiện công tác bảo vệ nội bộ, quản lý CBVC và NLĐ thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, bảo vệ an ninh-chính trị, bảo vệ tài liệu và bí mật Quốc gia, thường trực công tác thanh tra của Viện trưởng;

    6. Thực hiện nhiệm vụ Thường trực các Hội đồng: Lương, Thi đua - Khen thưởng, Kỷ luật, Tuyển dụng viên chức của Viện;

    7. Thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, quản lý, sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật; quản lý thư viện và lưu trữ hồ sơ dự án; quản lý tài sản và trang thiết bị cơ quan; sửa chữa nhà cửa và phương tiện làm việc; quản lý và điều phối xe máy, vật tư, thiết bị phục vụ các hoạt động của Viện; tiếp khách; phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo do Viện tổ chức; bảo vệ cơ quan; công tác phòng chống cháy nổ; phối hợp thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ của CBVC và NLĐ; vệ sinh, môi trường và công việc tạp vụ cơ quan; phối hợp với địa phương xây dựng và quản lý cơ quan sạch đẹp, trật tự, an toàn và mỹ quan công sở và đường phố;

    8. Quản lý các thiết bị thông tin - truyền thông, quản lý mạng máy tính, internet và website của Viện; 

    9. Tham gia Ban soạn thảo và bổ sung chiến lược phát triển ngắn hạn và dài hạn của Viện;          

    10. Tổng hợp và đề xuất ban hành các quy chế liên quan đến hoạt động của Viện;

    11. Lập hồ sơ dự án, đề tài và tài liệu kỹ thuật của Viện;

    12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

II. Ban Lãnh đạo phòng 

   1. Trưởng phòng: Nguyễn Công

  

      Điện thoại di động: 0982563509

       Email: nguyencong76@yahoo.com

   2. Phó trưởng phòng: Nguyễn Thanh Mộng


       Điện thoại di động: 0908668661

       Email: mtvvietnam@gmail.com