VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Quy định 3 độ tuổi cho Ủy viên Trung ương

Chiều 7/5, Hội nghị lần thứ 11, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra sau 4 ngày làm việc. Tại Hội nghị, Trung ương đã xem xét, quyết định về: Phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XII của Đảng, cũng như một số vấn đề quan trọng khác. Ban chấp hành Trung ương nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị.
Phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, với tinh thần coi cán bộ và công tác cán bộ là "cái gốc của mọi công việc," "nguyên nhân của mọi nguyên nhân," "then chốt của then chốt," Ban chấp hành Trung ương đã thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến và thống nhất cao với Báo cáo của Bộ Chính trị trình Hội nghị.

Uỷ viên Ban chấp hành trung ương không được để người thân lợi dụng chức quyền trục lợi

Trung ương nhất trí việc xác định tiêu chuẩn Ủy viên Ban chấp hành Trung ương  khóa XII phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung của cán bộ, đặc biệt là phải có tinh thần yêu nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích của dân tộc...

Bên cạnh đó, ủy viên Trung ương phải có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, được tín nhiệm, tận tụy với công việc, dám hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, đất nước. Bản thân phải không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, tham vọng quyền lực và kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, không để vợ, chồng, con, người thân lợi dụng chức quyền để trục lợi.

Ủy viên Trung ương cũng phải là người có trí tuệ, tầm nhìn, tư duy chiến lược để tham gia hoạch định đường lối, chính sách, giúp tập thể có thể lãnh đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng, chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải là những người tiêu biểu của Ban chấp hành Trung ương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, có tầm nhìn và tư duy chiến lược, có khả năng phân tích, dự báo, tổng hợp, đề xuất những vấn đề mới, đủ sức khỏe để đảm đương nhiệm vụ.

Tổng bí thư nhấn mạnh, kiên quyết không để lọt vào Ban chấp hành Trung ương những người có một trong các khuyết điểm như: bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối của Đảng, có biểu hiện cơ hội chính trị, nói và làm trái Cương lĩnh của Đảng, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, tư tưởng cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm, không dám đấu tranh bảo vệ lẽ phải, kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Quy định 3 độ tuổi của Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương

Trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, Ban chấp hành Trung ương cần có số lượng và cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, có tính kế thừa và phát triển.
Theo đó, sẽ tăng số lượng Ủy viên Trung ương ở các vị trí, địa bàn chiến lược, lĩnh vực quan trọng, tăng thêm tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, người dân tộc thiểu số. Ban chấp hành Trung ương khóa XII cần có 3 độ tuổi: dưới 50, 50-60 và từ 61 tuổi trở lên. Trường hợp đặc biệt nào cần phải cơ cấu vào Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngoài độ tuổi theo quy định thì Bộ Chính trị cân nhắc, trình Ban chấp hành Trung ương xem xét, quyết định việc đề cử với Đại hội Đảng.
Về phương pháp và quy trình giới thiệu, lựa chọn nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Trung ương nhất trí cao với báo cáo của Bộ Chính trị, trong đó có khâu giới thiệu của các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XI, giới thiệu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương. Việc giới thiệu nhân sự phải trên cơ sở quy hoạch Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Nhất trí chủ trương đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành

Tổng Bí thư nêu rõ, sau khi thảo luận, xem xét các vấn đề nêu trong Tờ trình và Báo cáo của Ban cán sự đảng Chính phủ, Trung ương tiếp tục khẳng định sự cần thiết, đúng đắn của chủ trương đầu tư xây dựng cảng hàng không trung chuyển quốc tế Long Thành đã được Hội nghị Trung ương 4 khóa XI (tháng 12-2011) đề ra, coi đây là Dự án đặc biệt quan trọng cấp quốc gia, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
Trung ương yêu cầu, trong quá trình nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện Dự án, cần lưu ý xác định rõ những tiêu chí, điều kiện tiền đề để trở thành một cảng trung chuyển hàng không quốc tế trong điều kiện cạnh tranh gay gắt giữa các sân bay trung chuyển quốc tế trong khu vực Đông Nam Á. Đồng thời tính toán kỹ hiệu quả đầu tư, lộ trình, phân kỳ đầu tư sao cho khả thi, phù hợp với tình hình phát triển của ngành hàng không Việt Nam và khả năng huy động nguồn lực cho đầu tư, phát triển.
Ngay trong giai đoạn xây dựng Báo cáo đầu tư trình Quốc hội, phải cố gắng cung cấp tương đối chuẩn xác tình hình, số liệu để chứng minh, có sức thuyết phục về các phương án đề xuất nêu trong Tờ trình. Như sự cần thiết phải lựa chọn địa điểm Long Thành, sự phù hợp của Dự án với các chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phương án giải phóng mặt bằng và tái định cư, mô hình quản lý, vận hành, khai thác sau khi Dự án hoàn thành, huy động các nguồn vốn đầu tư của xã hội, khả năng hoàn vốn…Trung ương yêu cầu phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao trong xã hội.

Tất cả các đơn vị hành chính đều tổ chức cấp chính quyền địa phương

Trung ương khẳng định, đổi mới, kiện toàn mô hình tổ chức chính quyền địa phương là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự nghiệp đổi mới, hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, do đây là vấn đề mới, khó, ý kiến còn khác nhau cho nên phải tiến hành một cách thận trọng, từng bước vững chắc và đặt trong tổng thể việc đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của cả hệ thống chính trị.
Trên cơ sở Tờ trình của Bộ Chính trị, Trung ương đã thảo luận, phân tích kỹ những mặt ưu điểm, nhược điểm, tính khả thi và sự phù hợp của mỗi phương án và đã quyết định chọn phương án "Tất cả các đơn vị hành chính quy định tại khoản 1, Điều 110 Hiến pháp năm 2013 đều tổ chức cấp chính quyền địa phương (gồm có Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân)."
Việc phân biệt chính quyền địa phương ở địa bàn nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt sẽ được thể hiện trong các quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân ở từng loại đơn vị hành chính cho phù hợp với đặc điểm và yêu cầu quản lý. Chính quyền nông thôn cần được chú trọng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý toàn diện theo lãnh thổ ở cả 3 cấp, chính quyền đô thị cần được tăng cường nhiệm vụ, quyền hạn quản lý theo ngành, lĩnh vực với sự phân cấp, ủy quyền phù hợp giữa cấp thành phố với các thị xã, quận, phường...
Trung ương nhấn mạnh cần tập trung tinh giản bộ máy, biên chế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị đổi mới, quy định thật rõ việc phân cấp, phân quyền, ủy quyền của cấp trên đối với cấp dưới tạo điều kiện để chính quyền các cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đồng thời bảo đảm sự kiểm tra, giám sát của chính quyền cấp trên đối với chính quyền cấp dưới.

Theo TTXVN