VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Quy định mới về những điều đảng viên không được làm
Ngày 25/10/2021, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm (thay thế Quy định 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011).
So với trước đây, thì Quy định mới vẫn giữ nguyên 19 điều đảng viên không được làm, nhưng có bổ sung, làm rõ một số nội dung, đơn cử như:
- Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh;
- Không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi;
- Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp;
- Nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài trái quy định;

- “Tư duy nhiệm kỳ”, đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh;…