VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Thông báo thay đổi thời gian Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020

Thông báo số 25-TB/ĐUV, ngày 28/8/2017 của Đảng ủy Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam

THÔNG BÁO

Thay đổi thời gian Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020


Đảng ủy Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020 như sau:

1. Nội dung, quy trình và tổ chức thực hiện Đại hội

Thực hiện theo Kế hoạch số 12-KH/ĐUV ngày 03/4/2017 Đảng ủy Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam về Kế hoạch Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020.

2. Thời gian tổ chức Đại hội chi bộ:

a. Công tác chuẩn bị (bước 1, bước 2)

- Nội dung thực hiện theo Kế hoạch số 12-KH/ĐUV.

- Thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2017.

b. Tiến hành Đại hội (bước 3):

- Nội dung thực hiện theo Kế hoạch số 12-KH/ĐUV.

- Chỉ định Chi bộ Kế hoạch – Tổ chức – Tài chính  tổ chức đại hội điểm trước ngày 09/10/2017.

- Các chi bộ tổ chức Đại hội trước 31/10/2017.

c. Hoàn thiện hồ sơ (Bước 4)

- Nội dung thực hiện theo Kế hoạch số 12-KH/ĐUV.

- Các chi bộ hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu trước 10/11/2017.

- Đảng ủy ra quyết định công nhận chi ủy và các chức danh kèm theo, hoàn thiện hồ sơ kết quả Đại hội. Trước ngày 15/11/2017.

3. Tổ chức thực hiện

a. Đảng ủy Viện:

- Chỉ định Chi bộ Kế hoạch – Tổ chức – Tài chính  tổ chức đại hội điểm trước ngày 09/10/2017.

- Xây dựng lịch duyệt văn bản đại hội các chi bộ, phân công Đảng ủy viên dự và chỉ đạo đại hội các chi bộ.

- Giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tham mưu công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình chuẩn bị và diễn ra đại hội chi bộ.

b. Các đồng chí đảng ủy viên được phân công phụ trách các chi bộ có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, giúp các chi bộ tổ chức đại hội theo văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy và kế hoạch của chi bộ đề ra; bố trí thời gian dự đại hội chi bộ và báo cáo tình hình chuẩn bị và kết quả đại hội cho Đảng ủy Viện.

c. Các chi bộ căn cứ Kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của Đảng ủy Viện, xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ đảm bảo yêu cầu, đúng tiến độ, đạt hiệu quả; đăng ký thời gian tổ chức đại hội cho Đảng ủy trước ngày 30/9/2017 để Đảng ủy Viện xây dựng lịch cho các chi bộ đại hội.