VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chỉ đạo tiến độ Lập Quy hoạch phòng chống thiên tai và thuỷ lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050
Ngày 29/6/2021, Tổng cục Thuỷ lợi tổ chức cuộc họp nghe báo cáo kết quả lập Quy hoạch Phòng chống thiên tai và thuỷ lợi thời kỳ 2021-2020, tầm nhìn 2050.

Chủ trì cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp; các đơn vị tham gia trực tiếp, gồm đại diện Lãnh đạo Tổng cục Thuỷ lợi, Lãnh đạo Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Vụ Kế hoạch, Viện Quy hoạch Thuỷ lợi; đầu cầu trực tuyến, có Viện Quy hoạch Thuỷ lợi Miền Nam.

 

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp

Sau khi nghe Tổng cục Thủy lợi báo cáo tóm tắt tình hình, tiến độ triển khai thực hiện, Viện Quy hoạch Thuỷ lợi báo cáo kết quả lập quy hoạch và các nội dung chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến góp ý tại cuộc họp ngày 12/5/2021. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp kết luận:

Đánh giá và ghi nhận kết quả nghiên cứu lập quy hoạch của 2 Viện Quy hoạch Thuỷ lợi và Viện Quy hoạch Thuỷ lợi Miền Nam, đã bổ sung, tiếp thu chỉ đạo, kết luận tại cuộc họp do Thứ trưởng chủ trì vào ngày 12/5/2021. Tuy nhiên cần tiếp tục hoàn thiện một số nội dung, cụ thể như sau:

Về kịch bản, xem xét tên các kịch bản cho phù hợp, các nội dung đầu vào bám sát Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của đảng.

Cần có đề xuất, kiến nghị rõ mức bảo đảm, tần suất về cấp nước, tiêu nước, phòng chống lũ cho nông nghiệp, khu dân cư, công nghiệp và các đô thị, tại các vùng, khu vực đã có cơ sở tính toán; có khuyến cáo phù hợp đối với các địa bàn khác.

Thống nhất phạm vi phòng chống thiên tai trong quy hoạch, chỉ gồm thiên tai do nước gây ra (phòng chống lũ; sạt lở bờ sông, biển; lũ quét sạt lở đất…), không đưa nội dung cảnh báo sóng thần vào trong quy hoạch này.

Phải cụ thể hoá được danh mục công trình quan trọng quốc gia, quan trọng của ngành, công trình có tính chất liên vùng, liên tỉnh, đồng thời có tiêu chí thứ tự thực hiện; Đề xuất các chương trình, dự án lớn mang tính mở để định hướng cho các quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành nghiên cứu.

Tổng cục Thuỷ lợi chỉ đạo Viện Quy hoạch Thuỷ lợi, Viện Quy hoạch Thuỷ lợi Miền Nam hoàn thiện hồ sơ quy hoạch theo kết quả và ý kiến góp ý tại cuộc họp ngày hôm nay để xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, chuyên gia theo quy định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.

Tổng cục Thuỷ lợi sắp xếp, bố trí báo cáo Thứ trưởng và các cơ quan liên quan nghe kết quả lập Quy hoạch định kỳ theo tháng. Tập trung triển khai, hoàn thành việc lập quy hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu, trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2021.

Tổng cục Thủy lợi