VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Trung tâm Chất lượng nước và Môi trường

I. Chức năng, nhiệm vụ

    1. Thực hiện quan trắc môi trường nước trên các lưu vực sông, hệ thống kênh mương, các hồ chứa, công trình thủy lợi, vùng ven biển hải đảo phục vụ cho yêu cầu sử dụng, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên nước của ngành Thủy lợi;

    2. Khảo sát chất lượng nước phục vụ nhu cầu dùng nước của các ngành kinh tế và dân sinh; quan trắc chất lượng nước và dự báo sự lan truyền ô nhiễm nguồn nước phục vụ công tác quy hoạch, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước;

    3. Điều tra, giám sát và đánh giá các tác động đến chất lượng nước, môi trường sinh thái trong vùng ảnh hưởng của các công trình thủy lợi, các công trình kiểm soát nguồn nước phục vụ bảo vệ và phát triển bền vững nguồn nước;

    4. Thực hiện đánh giá tác động môi trường cho các dự án đầu tư và Đánh giá môi trường chiến lược cho các quy hoạch phát triển ngành, các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội khu vực phía Nam;

    5. Lập, thực hiện và tham gia các dự án nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tài nguyên nước nhằm nghiên cứu các vấn đề về môi trường nước do các hoạt động phát triển trong khu vực và quốc gia gây nên;

    6. Nghiên cứu áp dụng các quy trình xử lý cấp nước sinh hoạt và xử lý nước thải;

    7. Thực hiện các dịch vụ tư vấn về phân tích đánh giá chất lượng nước và môi trường;

    8. Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật xây dựng các phòng thí nghiệm chất lượng nước và môi trường. Tham gia đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật chuyên ngành phân tích nước và hóa học môi trường;

    9. Thực hiện các dịch vụ tư vấn về xây dựng ngân hàng dữ liệu chất lượng nước và mô hình chất lượng nước. Cập nhật và quản lý ngân hàng dữ liệu chất lượng nước và môi trường;

    10. Tham gia thực hiện các dự án hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực liên quan đến sử dụng nước, bảo vệ môi trường nước, đào tạo lĩnh vực hóa học môi trường;

    11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

II. Ban lãnh đạo trung tâm

1. Giám đốc trung tâm: Đào Thu Hà

    Email: meoha575@yahoo.com

2. Phó giám đốc trung tâm: Võ Thị Lệ Hiền

    Email: vothilehien@yahoo.com