VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Trung tâm Ứng phó Thiên tai và Biến đổi Khí hậu

I. Chức năng, nhiệm vụ

    1. Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển thủy lợi ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu;

    2. Tư vấn thực hiện các nghiên cứu thiết kế quy hoạch xây dựng thủy lợi, quy hoạch bảo vệ, sử dụng nguồn nước có xét đến biến đổi khí hậu và phòng tránh thiên tai, quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch cấp nước sạch nông thôn;

    3. Thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao khoa học, công nghệ về các lĩnh vực liên quan đến phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu quản lý khai thác công trình thủy lợi và sử dụng hiệu quả nguồn nước;

    4. Thẩm định các dự án, đề tài liên quan đến thủy lợi và phát triển nguồn nước, các đề tài phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu; 

    5. Xây dựng cơ sở dữ liệu diễn biến môi trường phục vụ công tác nghiên cứu giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu;

    6. Tư vấn lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế, thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công công trình thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu, công trình cấp, thoát nước và cơ sở hạ tầng nông thôn;

    7. Tư vấn và thực hiện các dự án kinh tế-xã hội liên quan đến phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu và môi trường;

    8. Tư vấn thực hiện khảo sát, đo đạc, điều tra cơ bản về địa hình, địa chất, địa chất thủy văn, khí tượng, thủy văn, chất lượng nước, hiện trạng công trình thủy lợi, hạ tầng cơ sở nông thôn, dân sinh kinh tế xã hội và các lĩnh vực liên quan;

    9. Tư vấn, giám sát thi công xây lắp công trình thủy lợi, đường giao thông nông thôn, công trình kỹ thuật hạ tầng thuộc dự án thủy lợi và hạ tầng cơ sở nông thôn;

    10. Tư vấn thực hiện các đề tài, các dự án liên quan đến biển và hải đảo;

    11. Thực hiện các nhiệm vụ quốc tế trong khai thác bảo vệ nguồn nước xuyên biên giới, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực ngành nước ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu;

    12. Phối hợp với các đơn vị khác trong Viện thực hiện các dịch vụ tư vấn với bên ngoài theo chức năng nhiệm vụ của Viện;

    13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.


II. Ban lãnh đạo trung tâm

    1. Giám đốc trung tâm: 

    

       Email: 

    2. Phó giám đốc trung tâm: Nguyễn Đức Thành

    

         Email: ducthanhvqhtlm@yahoo.com