VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Văn phòng Viện

I. Chức năng, nhiệm vụ

   1. Giúp và tham mưu cho Viện trong quản lý và điều hành tổ chức bộ máy của Viện theo phân cấp hiện hành; xây dựng Viện hoạt động kỷ cương, nề nếp;

   2. Giúp Viện trưởng quản lý hồ sơ, công chức, viên chức và người lao động (CC, VC và NLĐ). Thực hiện công tác quản lý, đánh giá CC, VC và NLĐ để sắp xếp, bố trí sử dụng CC, VC và NLĐ đúng người, đúng việc, hợp lý và có hiệu quả, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Bộ giao;      

   3. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch: đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, tuyển dụng cán bộ trình Viện trưởng phê duyệt, nhằm sử dụng và phát triển năng lực cán bộ, xây dựng Viện ngày một đổi mới và phát triển;          

   4. Giúp Viện trưởng quản lý và thực hiện các chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước và các nội quy, quy chế của Viện đối với CC, VC và NLĐ, như chế độ làm việc, nghỉ ngơi, học tập, lao động, tiền lương, các chế độ bảo hiểm, chính sách xã hội,...;

   5. Thực hiện công tác bảo vệ nội bộ, quản lý CC, VC và NLĐ thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, bảo vệ an ninh - chính trị, bảo vệ tài liệu và bí mật Quốc gia, thường trực công tác thanh tra của Viện trưởng;

   6. Thực hiện nhiệm vụ Thường trực các Hội đồng: Lương, Thi đua - Khen thưởng, Kỷ luật, Tuyển dụng viên chức của Viện;

   7. Thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, quản lý, sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật; quản lý thư viện và lưu trữ hồ sơ dự án; quản lý tài sản và trang thiết bị cơ quan; sửa chữa nhà cửa và phương tiện làm việc; quản lý và điều phối xe máy, vật tư, thiết bị phục vụ các hoạt động của Viện; tiếp khách; phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo do Viện tổ chức; bảo vệ cơ quan; công tác phòng chống cháy nổ; phối hợp thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ của CC, VC và NLĐ; vệ sinh, môi trường và công việc tạp vụ cơ quan; phối hợp với địa phương xây dựng và quản lý cơ quan sạch đẹp, trật tự, an toàn và mỹ quan công sở và đường phố;

   8. Quản lý các thiết bị thông tin - truyền thông, quản lý mạng máy tính, internet và website của Viện;    

   9. Tham gia Ban soạn thảo và bổ sung chiến lược phát triển ngắn hạn và dài hạn của Viện;         

   10. Tổng hợp và đề xuất ban hành các quy chế liên quan đến hoạt động của Viện;

   11. Tham mưu xây dựng chiến lược, phương hướng và kế hoạch hoạt động đào tạo;

   12. Tham mưu về công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về điều tra, quy hoạch thủy lợi, quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn theo quy định của pháp luật;

   13. Tham mưu về hợp tác đào tạo sau đại học với các Viện, trường đại học nước ngoài;

   14. Phối hợp thực hiện các chương trình đào tạo ngoại ngữ nâng cao và chuyên ngành cho cán bộ viên chức của Viện;

   15. Lập hồ sơ dự án, đề tài và tài liệu kỹ thuật của Viện;

   16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

II. Ban Lãnh đạo 

   1. Chánh văn phòng: Nguyễn Công

  

         Email: nguyencong76@yahoo.com

   2. Phó chánh văn phòng: Nguyễn Thanh Mộng


           Email: mtvvietnam@gmail.com