VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VP Ban quản lý lưu vực sông Cửu Long

I. chức năng nhiệm vụ

    - Lập, trình duyệt và theo dõi việc thực hiện quy hoạch lưu vực sông Cửu Long, bảo đảm quản lý thống nhất quy hoạch lưu vực với địa bàn hành chính;

    - Phối hợp với các cơ quan hữu quan của các Bộ, ngành và địa phương trong việc điều tra cơ bản, kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước của lưu vực sông Cửu Long, trong việc lập, trình duyệt và theo dõi việc thực hiện các quy hoạch lưu vực sông nhánh thuộc hệ thống sông Cửu Long;

    - Kiến nghị việc giải quyết tranh chấp về tài nguyên nước trong lưu vực sông Cửu Long.

    - Phối hợp với Văn phòng thường trực Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam nghiên cứu kiến nghị với Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam trong việc hợp tác quốc tế quản lý, khai thác tài nguyên nước và tài nguyên có liên quan trong lưu vực sông Mê Công.

II. Thành viên ban quản lý

1.1 Trưởng ban: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

1.2 Phó trưởng ban: Cục trưởng Quản lý nước và công trình thuỷ lợi;

1.3 Ủy viên:

    - Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố thuộc lưu vực sông Cửu Long làm uỷ viên.

    - Mời lãnh đạo các Cục, Vụ có liên quan đến quản lý tài nguyên nước thuộc các Bộ: Khoa học công nghệ và Môi trường, Công nghiệp, Thuỷ sản, Xây dựng, Giao thông vận tải, Y tế, Quốc phòng, Tổng Cục Khí tượng- Thuỷ văn làm uỷ viên;

- Lãnh đạo các Cục Quản lý nuớc và công trình thuỷ lợi, Cục Phòng chống lụt bão và quản lý đê điều, Viện trưởng Phân Viện Quy hoạch Thuỷ lợi Miền Nam, lãnh đạo Văn phòng thường trực Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam.

1.4 Chánh văn phòng: Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam