VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Lĩnh vực hoạt động của Viện QHTL Miền Nam
  • Chiến lược phát triển thủy lợi, tài nguyên nước, môi trường ở các tỉnh phía Nam trong tổng thể chiến lược phát triển thủy lợi, tài nguyên nước, môi trường Quốc gia;
  • Quy hoạch phát triển và quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên nước ở các lưu vực sông, vùng, địa phương phía Nam;
  • Chiến lược, quy hoạch phòng chống lũ, lụt và giảm nhẹ thiên tai;
  • Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nguồn nước, quy hoạch, xây dựng và vận hành hệ thống thủy lợi, đê điều, thủy sản, nông nghiệp, nông thôn.
  • Thủy lợi phục vụ thủy sản, quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, thủy điện;
  • Công nghệ xây dựng công trình thủy lợi;
  • Mô hình thủy lực, thủy văn, cân bằng nước các công trình thủy lợi, thủy điện;
  • Công nghệ thông tin các hệ thống thủy lợi;