VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Hợp tác quốc tế
Dự án HTQT: Tăng cường dịch vụ khí hậu cho đầu tư cơ sở hạ tầng (CSI)
Danh sách các dự án hợp tác quốc tế đã thực hiện
Dự án HTQT: Phòng lũ hạ du sông Sài Gòn
Viện đã phối hợp và trực tiếp tham gia với các tổ chức quốc tế trong việc thực hiện các dự án phát triển Tài nguyên nước trong phạm vi toàn quốc.
Lễ ký chứng kiến Biên bản cuộc họp và Phạm vi công việc giữa Đại diện của JICA và Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam về Dự án Thích ứng với Biến đổi khí hậu cho phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu...