VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác quốc tế

I. Chức năng, Nhiệm vụ

    1. Thường trực Hội đồng khoa học công nghệ của Viện;

    2. Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; định mức kinh tế, kỹ thuật, quy trình, quy phạm, hướng dẫn kỹ thuật thuộc nhiệm vụ của Viện theo quy định của pháp luật;

    3.Tính toán thủy lực, cân bằng nước nhằm bảo vệ và phát triển bền vững nguồn nước, môi trường và chất lượng nước;

    4. Xây dựng quy trình vận hành các công trình hoặc hệ thống công trình thủy lợi phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phòng chống thiên tai, bảo vệ và phát triển nguồn nước;

    5. Thực hiện nghiên cứu khoa học công nghệ, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ thủy lợi, bảo vệ nguồn nước và phát triển nông thôn;

    6. Thực hiện quy hoạch bảo vệ nguồn nước, đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, tư vấn giám sát môi trường, nghiên cứu đánh giá về trữ lượng, chất lượng nước mặt và nước ngầm, môi trường sinh thái nguồn nước cho lưu vực sông, dự báo khả năng lan truyền gây ô nhiễm các nguồn nước và biện pháp xử lý; Dự báo lũ, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và công tác phòng chống lụt bão;

    7. Tham gia, thực hiện điều tra cơ bản về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực thủy lợi; hạn hán, xâm nhập mặn, úng ngập, diễn biến bồi lắng, xói lở; tài nguyên nước, môi trường…;

    8. Thực hiện các dịch vụ tư vấn về lập dự án quy hoạch, thiết kế, dự án đầu tư, đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, thẩm định, kiểm tra chất lượng công trình thuỷ lợi, thủy sản, thủy điện, giao thông, đê điều, hệ thống cấp thoát nước khu dân cư, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ khu dân cư, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Phối hợp, thực hiện hợp tác với các tổ chức quốc tế về nghiên cứu khoa học, công nghệ, dự án quản lý tài nguyên nước, thủy lợi;

    9. Cập nhật và quản lý ngân hàng dữ liệu khoa học công nghệ, môi trường; 

    10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

II. Ban Lãnh đạo phòng

1. Trưởng phòng: Nguyễn Huy Khôi

   

    Email: nhkhoihl@yahoo.com


2. Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn Phương


    Email: phuong47v@gmail.com